Norsk Naturarv
blank

Norsk Naturarv

Stiftelsen Norsk Naturarv er opprettet for å sette fokus på og arbeide aktivt med å bevare den forsømte delen av norsk naturarv. Norsk Naturarv har iverksatt sitt eget program for å overvåke og registrere og redde utrydningstruete arter og naturverdier i særlig naturvernområder.

Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro

dot
Insektrapport 2018

141 nyregistrerte amfibieforekomster i Oslo fra 2006 til 2016

Norsk Naturarv undersøker udokumenterte gytedammer (lokaliteter) for amfibier. 

For tiden kartlegges gytedammer i Oslo kommune. Undersøkelsene så langt har vist at vanlig frosk er det vanligste amfibiet. Den er tilnærmet tilstedeværende i de fleste dammer, tjern og vann, men ikke på øyene i Oslofjorden eller i sentrum av byen.

Padde har tilnærmet samme utbredelse som frosk. Arten befinner seg i 90 % av vannen der det er funnet gytende frosk. 

Liten salamander har en forholdvis stor utbredelse, men denne arten har vi mindre kunnskap om.

Stor salamander er mindre utbredt enn liten salamander, men det foreligger ingen god oversikt over arten forekomst.


dot
Ny lokalitet for orkideen knottblom funnet
Den kritisk truete orkideen knottblom er kjent fra noen ytterst få steder i landet. Et av voksestedene er i Nordmarka i Oslo. I 2010 ble en ny forekomst funnet. Dette er den største kjente bestanden som finnes i Oslo, og besto av 30 blomstrende og 8 sterile individer.

Ny lokalitet for hvitmure funnet
Hvitmure med krabbeedderkopp. Foto: Torbjørn Røberg

Den kritisk truete planten er fra tidligere kjent fra fire andre steder i landet. I 2011 ble en ny forekomst funnet i Nordmarka i Oslo.


dot
Skjøtselstiltak

Norsk Naturarv har restaurert og støttet økonomisk arbeid med å vedlikeholde artsrike enger. Til sammen er det restaurert og vedlikeholdt 57 mål med enger i Oslo.


Artsmangfold
SørgekåpeJordens artsmangfold er et resultat av 3,8 milliarder år med utvikling. 1,7 millioner arter er beskrevet, men det anslås at mellom 2 og 100 millioner arter lever på Jorden. I Norge er det beskrevet 33 000 arter, men angivelig er dette kun halvparten av landets arter.

dot
Overvåking av amfibier

Siden 2006 har Norsk Naturarv overvåkt kjente gytedammer og lett opp nye dammer i byggesonen i Oslo kommune. 106 dammer og tjern er undersøkt i løpet av 2014.


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Drakehodeglansbille (Meligetes norvegicus)Nasjonalt senter for insektskartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv videreført kartleggingen av utvalgte insektsarter og potensielle biotoper for disse på noen av øyene i Indre Oslofjord i 2006.

dot
Rødlistearter i Oslo
Heroringvinge (Coenonympha hero). Foto: Lars Ove HansenOslo er den kommunen i Norge og hovedstaden i Europa med størst artsmangfold og flest utrydningstruete arter (rødlistearter). Flere arter har Oslo som eneste levested i Norge. Andre arter har sin globale hovedutbredelse i Oslo. Over 300 dyr, planter og sopp i Oslo er oppført i Nasjonal rødliste for truete arter i Norge. Av disse befinner 88 arter seg i de mest utsatte rødlistekategoriene; direkte truet og sårbar. I flere tilfeller huser kommunen halvparten av landets bestander.

Villbiens verden
En ganske ukjent, men betydningsfull del av dyrelivet er villbiene. De spiller en viktig rolle som pollinerere og har derfor en nøkkelrolle i økosystemet.

dot
Oslo
Oslo er et av Norges rikeste naturområder med sitt mangfold av arter, naturtyper og geologiske forekomster. Få andre områder i landet og ingen andre europeiske hovedsteder kan fremvise et tilsvarende mangfold.

Amfibier
Padde. Foto: Torbjørn Røberg

Amfibiene er noen av verdens eldste landlevende dyr. De utviklet seg fra fisk og var de første hvirveldyrene som inntok landjorda i devon (415–360 millioner år siden) og hadde sin storhetstid frem til trias (250–200 millioner år siden). Den gangen sto amfibiene på toppen av næringskjeden og ble opptil fire m store dyr.


dot
Riokonvensjonen - "den glemte konvensjon"
Hvitmure med krabbeedderkopp. Foto: Torbjørn RøbergI 1992 arrangerte FN toppledermøte om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil. Norge var initiativtaker til møtet som ble en suksess og medførte Konvensjonen om biologisk mangfold (Riokonvensjonen).

Bleikøydammen

I 2005 begynte Norsk Naturarv å restaurere en gytedam for liten salamander på Bleikøya i Oslofjorden. Under arbeidet fremkom det at også stor salamander finnes i dammen.


dot
Bleikøyas artsmangfold

Overvåking av buttsnutet (vanlig) frosk

dot
Riksrevisjonen kritiserer myndighetene
FlytegroRiksrevisjonen har gjennomgått myndighetens arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvalte verneområder. Konklusjonen er at manglende evne til å omsette miljøambisjoner til konkrete tiltak preger myndighetenes arbeid.

Heggholmens artsmangfold
Heggholmen har en variert topografi med rygger, nes og enger, samt utsatte og lune viker. Dette gir ulike naturtyper med et mangfold av plante- og insektsarter. Holmen her et meget spesielt planteliv og er levested for flere rødlistete plantearter.

dot
Restaurering av salamanderdam
En gytedam for liten salamander på Bleikøya i Oslofjorden er nå fullrestaurert. Oppgaven er et ledd i Norsk Naturarvs arbeid med å styrke Oslo kommunes artsmangfold. Arbeidet begynte i 2005 og ble avluttet i 2006.

Klippeblåvinge
Klippeblåvinge er en av Norges mest sjeldene sommerfugler.

dot
Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
AlantfjærmøllNasjonalt senter for insekts- kartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv utført kartlegging av bestemte arter og potensielle biotoper for disse på utvalgte øyer i Oslofjorden i 2005.

Frosken gyter - vårens kanskje vakreste eventyr

Frosken er den av amfibiene som er tidligste ute i gytedammene. I disse dager samles de.


dot
Nye lokaliteter funnet for orkideen knottblom
Den kritisk truete orkideen knottblom er kjent fra noen ytterst få steder i landet. Et av voksestedene er i Nordmarka i Oslo. I 2009 ble to nye forekomster funnet. Kjent bestand i Oslo tellete dette året 26 blomstrende individer.

Kambrosilur
Kambrosilur er en fellesbetegnelse for de geologiske periodene, kambrium, ordovicium og silur. Dette er den eldste epoken i Jordens oldtid. Perioden strekker seg fra 410 til 550 mill. år tilbake i tid. Kambrosilurske bergarter er vanlige i Oslofeltet som strekker seg fra Langesundsfjorden til Mjøsa.

dot
Holder stand ved Akershus festning
På Akershus festning har den utrydningstruete hunderoten en av sine siste skanser. Planten lever her og på tre andre steder i Norge. Ved festningsmuren har arten noen få, men stabile forekomster.

Nordmarksblomsten krypjonsokkoll
KrypjonsokkollUnder sommerens overvåking ble det funnet ytterligere fire dellokaliteter av den utrydningstruete planten krypjonsokkoll. Den ville forekomsten av planten vokser kun i Nordmarka (kommunene Oslo og Nittedal) i Norge.

dot
Bygdøy

Bygdøy er en 3,6 km² stor halvøy i Indre Oslofjord. Området består delvis av dyrket mark, skog og boligområder. Bygdøy står i en nasjonal særklasse med sine naturverdier innen geologi, klima og artsmangfold.


Overvåking av truete arter
Liten salamander, hann og hunn (Triturus vulgaris).Overvåkingen foregår ved å oppsøke bestemte arters leveområder (biotoper) for å undersøke om de er tilstede, individenes tilstand og hvor store bestandene er.

dot
Orkideen knottblom gjenfunnet
Den kritisk truete orkideen knottblom ble funnet i Nordmarka. Planten er kjent fra noen fåtallige myrer i området, men har ikke blitt sett på flere år.

Fra eng til vegkant
Kammarimjelle Foto: Kim HartvigFlere til dels sterkt utrydningstruete arter har de siste tiårene funnet helt nye leveområder da deres opprinnelige har gått sterkt tilbake. Dette er naturtyper skapt av det moderne samfunnets behov for transport og energi. Veg- og fortauskanter har blitt et stadig viktigere leveområde for flere utrydningstruete planter. Andre sikrer sin fremtid under kraftlinjer.

dot
Grunnlag for stiftelsen
Stiftelsen Norsk Naturarv er opprettet for å sette fokus på og arbeide aktivt med å bevare den forsømte delen av norsk naturarv.


Blank

Årets

Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv