Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Klippeblåvinge

Klippeblåvinge

Klippeblåvinge er en av Norges mest sjeldene sommerfugler.


Klippeblåvingen er en av Norges mest truete arter. Tidligere var sommerfuglen kjent fra 16 steder. I dag har arten kun en bestand igjen.

Rødlistestatus: Sterkt truet (EN).

Utbredelse: Fra Spania og sydlige Frankrike, gjennom Europa og Mellom-Asia til Japan, i Sverige kun kjent fra noen få steder, ikke i Danmark.

Økologi: Klipper, knauser og svaberg langs kysten, gjerne med spredt vegetasjon og rikelig med næringsplantene.Næringsplante: Ulike sedum-arter, fortrinnsvis smørbukk.

Utbredelse: Klippeblåvinge er tidligere kjent fra 16 steder i Norge. I dag finnes det kun en eneste kjent lokalitet. Arten begynte å forsvinne på slutten av 1800-tallet. Siste registrering i Oslo, Ekeberg, er i 1878. Nesodden, Spro, i 1920. Tilsynelatende forsvant sommerfuglen fra alle kjente lokaliteter innen 1950 imidlertid har den holdt stand i Halden i Østfold.

Klippeblåvingens utbredelse i 1878. Klippeblåvingens utbredelse i 2007.

Tilbakegang og trusler: Hovedproblemet for klippeblåvingen er at leveområdene deres forvinner. Hovedårsaken er gjengroing, men også utbygging. Gjengroing har vært hovedproblemet. Områder som inntil nylig har vært åpne enger pga. slått og beiting har vokst til med kratt og trær. Utbygginger skjer oftest i anledning hytter og anleggelse av veger. Klippeblåvingen trives kun der det er varme svaberg ned mot havet. Slike områder er også ettertraktet som sommerboliger.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Lenker:

Fakta

Wikipedia: Klippeblåvinge

Nyheter

NRK: Sommerfugl trues av utbygging

Fredriksstad Blad: Vil redde klippeblåvingen

Politikk og handling (anbefales for den som ønsker å se nærmere på miljøpolitikk i praksis)

Norsk Naturarv: Politikk og handling

Norsk Naturarv: Biologisk mangfold - fine ord, lite handling

Liknende saker

Klippeblåvingen har i over hundre år vært i sterk tilbakegang i Norge. Årsakene er mange. Angivelig er gjengroing av leveområdene den viktigste årsaken, men også utbygginger av deres leveområder har spilt en rolle. Artens siste bestand er planlagt utbygget. Saksgangen er på mange måter lik utbyggingen av Bergdammen i Oslo. Dammen er gytedam for to rødlistearter, stor salamander og liten salamander, men ble vedtatt utbygget. I dette tilfellet grep kommunen inn og kjøpte området av utbygger.

Referanser:
  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 72.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv