Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv

Denne siden viser en oversikt over generelle artikler om norsk natur forfattet av daværende leder av Norsk Naturarv, Torbjørn Røberg, i perioden 2004–2018.

Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark

Snøhetta-150.jpg

Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark er et stort høyfjellsområde.  Landskapet er variert, har flere ulike naturtyper og med et intakt høyfjellsøkosystem med en av Norges største villreinstammer.


dot
Jærstrendene

Mølen-150.jpg

Jærstrendene landskapsvernområde er en sammenhengende kyststripe som veksler mellom sand- og rullesteinstrender og svaberg.  Strekningen innehar i tillegg flere fugle- og plantefredningsområder.


Hardangerfjorden

Hardangerfjorden-200.jpgHardangerfjorden er Norges nest lengste fjord og verdens tredje lengste der den strekker seg 183 km inn i landet. Den begynner ved lave svaberg langs Nordsjøen og skjærer seg inn til Europas største høyfjellsplatå og Nordens sydligste jøkel.


dot
Mølen naturreservat

Mølen naturreservat, en langstrakt rullesteinstrand, er en del av et naturmonument fra siste istid. Området gjenspeiler både en bestemt geologisk prosess samtidig som den viser et utsnitt av Norge geologiske historie.


Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå og det norske fastlandets største nasjonalpark. Vidda er et relativt flatt område med få fjell der det høyeste punktet er isbreen Hardangerjøkulen. Vidda har Europas største villreinstamme.


dot
Kvitskriuprestan

Kvitskriuprestan er en erosjonsform av løsmasser som er meget sjelden i Nord-Europa. Naturformasjonene består nå av fem søyler hvorav de høyeste er rundt 6 m. Hver søyle består av en blanding av silt og leire med en stein på toppen.


Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet. Den er 480 km² stor. Breen ligger oppe i høyfjellet og sender 28 brearmer ned i lavlandet. Høyeste punkt er Høgste Breakulen 1952 moh., og isbreen er på det tykkeste 600 m.


dot
Bøyabreen

Bøyabreen er en av 28 brearmer som utløper fra Jostedals-breen. Breen er en del av Jostedalsbreen nasjonalpark på 1315 km² som ble opprettet i 1991.


Ida - lite skjelett med stor betydning

Dette fossilet er helt særegent da det gir et innblikk i primatenes utvikling for 47 millioner år siden. Det er det eneste kjente i sitt slag og tilnærmet fullkomment og detaljert med spor av vev og pels.


dot
Rombeporfyr

Denne bergarten er internasjonalt ytterst sjelden og således en av Norges geologiske spesialiteter.


Ringerike

Ringerike er et svært mangfoldig naturhistorisk område med nasjonale og internasjonale verdier. Geologien og topografien er meget spesiell og skaper verdifulle naturtyper som kalktørrenger, rasmark og våtmarksområder.


dot
Brøggers ukjente arbeid

Brøgger begynte å studere zoologi, og som ung student tok han initiativet til å undersøke mollusker i Oslofjorden. Mollusker er bedre kjent under navnet bløtdyr, og omfatter bl.a. muslinger, snegler og blekkspruter. Arbeidet hans bygget på kartleggingen av bløtdyr utført av Sars og Asbjørnsen (som forøvrig er bedre kjent for å nedskrive eventyr enn å beskrive mollusker).


Norges fossile verden

For en halv milliard år siden var store deler av Norge et tropisk korallhav. Mot alle odds har levningene av dette havet overlevd frem til vår tid i Oslofeltet. Med sine rike og fine fossilforekomster i bergarten kambrosilur er området et vindu til en svunnet verden og Norges naturhistoriske fortid.


dot
Geologi
Kambrosilur med fossiler av brakiopoder, Asker, Akershus. Foto: Torbjørn Røberg

Norge har en sammensatt og svært gammel geologi. Hovedsakelig er landet bygget opp av grunnfjell fra Jordens urtid og preget av ulike hendelser opp gjennom tidene – fra en rolig tilværelse som hav til dramatiske hendelser med kollisjon mellom kontinenter, vulkanutbrudd, astroidenedslag og istiders skuringer.


Fridtjof Nansens ukjente arbeid

Nansen begynte sin karriere som zoolog. Hva som er mindre kjent er at han oppdaget og beskrev to arter nye for vitenskapen. Dette var myzostomer (leddormer). Hans forskning på myzostomer viste seg å være et viktig ledd i forståelsen av hvordan nervecellene hos dyr er bygget opp.


dot
Naturtyper

Naturen består både av tilnærmet upåvirket natur og kulturbetinget natur. Norges varierende topografi, geografi, geologi, klima, arter og menneskelig høsting gjennom flere generasjoner har laget en mosaikk av naturtyper med stor variasjon, ofte med kort avstand mellom dem.


Årets historiske forsker:
Fridtjof Nansen
Nansen

Fridtjof Nansen, 1861-1930, er mest kjent som polarforsker, diplomat og humanist. Han spilte en sentral rolle i unionsoppløsningen i 1905. Mindre kjent er imidlertid hans innsats innen zoologi og oseanografi (læren om havet).


dot
Visjon
Karminspinner. Foto: Arild Hagen og Lars Ove Hansen

Norsk Naturarv skal gi kunnskap, forståelse og interesse for norsk natur og naturvitenskap, og arbeide praktisk med å bevare og rehabilitere truete arter og naturtyper.


Frøbankprosjektet

Norsk Naturarvs frøbankprosjekt er iverksatt for å sikre den fremtidige overlevelsen av utvalgte utrydningstruete planter.


dot

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv