Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv >  Naturtyper

Naturtyper

Naturen består både av tilnærmet upåvirket natur og kulturbetinget natur. Norges varierende topografi, geografi, geologi, klima, arter og menneskelig høsting gjennom flere generasjoner har laget en mosaikk av naturtyper med stor variasjon, ofte med kort avstand mellom dem.


Einerbakke i Lærdal, Sogn og Fjordane, skapt av årtuseners beiting. Foto: Norsk Naturarv.

Grensen mellom hva som er uberørt og kulturbetinget natur kan ofte være flytende. Andre ganger er det uklart om naturen er uberørt eller ei. Når deler av fjellet i vår tid er i ferd med å gro igjen med skog skyldes dette bla. fravær av husdyr i seterlandskapet.

Briksdalsbreen, Sogn og Fjordane. Foto: Norsk Naturarv.

 

Uberørt natur er et relativt begrep, men Norge byr på forholdsvis mye natur som i liten grad er påvirket av mennesker. Dette er naturtyper som fjell, jøkler, fosser, fjorder, våtmarksområder og flere. Slike naturtyper består og forsterker bestemte sider av sine naturkvaliteter når de får utvikle seg på egne vilkår.

 

På den andre siden er det natur skapt ved dyrking, slått og beiting gjennom årtusener. Dette samspillet mellom naturen og mennesket har gitt en rikdom av naturtyper ved ulike typer enger og beitemark som kalktørrenger, einerbakker, slåttemyrer, lyngheier osv. Disse naturtypene har oppstått ved høsting og må skjøttes for å bestå. Kulturbetingete naturtyper er blant landets mest truete.

Hver naturtype er egne økosystemer og har gjerne helt bestemte arter knyttet til seg. Et mangfold av naturtyper medfører derfor også et mangfold av arter. Mange dyr er avhengig av flere ulike naturtyper gjennom året og livet.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv