Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Vedtekter >  Vedtekter for stiftelsen Norsk Naturarv

Vedtekter for stiftelsen Norsk Naturarv

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK NATURARV

Org. nr.: 986 532 919

Norsk Naturarv stiftet 16.12.03. Vedtekter endret 18.2.2009.

§ 1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Stiftelsen er opprettet av Torbjørn Røberg med midler gitt av ham privat.

§ 2 STIFTELSENS NAVN

Stiftelsens navn er NORSK NATURARV.

§ 3STIFTELSENS KONTORKOMMUNE

Stiftelsens kontorkommune er Hole kommune.

§ 4 STIFTELSENS ART OG FORMÅL

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse i henhold til stiftelsesloven § 4.

Stiftelsens formål er å bidra til å bevare og formidle Norges naturarv.

Dette skal skje ved at stiftelsen arbeider aktivt for å sikre og restaurere mangfoldet i natur- og kulturlandskaper.

Stiftelsen skal ikke anvende sine midler på noen annen måte som medfører at stiftelsen blir å betrakte som en næringsdrivende stiftelse, etter stiftelseslovens § 4.

§ 5 STIFTELSENS GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 3.000,- -- kroner tre tusen. Grunnkapitalen er bundet.

Stiftelsens styre kan ikke senere beslutte grunnkapitalen forhøynet, og at egenkapitalen overføres til grunnkapital, jfr. stiftelseslovens § 16 første ledd og annet ledd bokstav A.

Gaver som stiftelsen tilfører skal bare tillegges grunnkapitalen, og i det omfang stifteren ved gaven bestemmer hva grunnkapitalen skal økes med jfr. stiftelseslovens § 16 annet ledd bokstav B.

§ 6 STIFTELSENS STYRE

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av 4–6 styremedlemmer.

Styremedlemmene samt styreleder oppnevnes av oppretteren Torbjørn Røberg (heretter oppretteren). Styret konstituerer seg selv med styreleder, nestleder, kasserer og styremedlemmer.

Dersom oppretteren trekker seg ut av stiftelsen, tilligger det styret å oppnevne ny styreleder samt styremedlemmer når deres tjenestetid er utløpt. Et styremedlem plikter å bli stående i vervet inntil nytt styremedlem er valgt.

Halvparten av styret er på valg hvert år. Valg av nytt styre skjer innen 20. oktober hvert år. Et styremedlem tjenestegjør i to år. Dersom et styremedlem trekker seg før tjenestetiden er ute, oppnevnes den som har oppnevnt vedkommende et nytt styremedlem i vedkommendes sted.

Styrets treffer sine avgjørelser ved alminnelig flertall. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styremøter skal holdes minst tre ganger i året. Styret har ansvar for at revidert regnskap og årsrapport foreligger innen utgangen av mars hvert år. Samtlige styremedlemmer og evt. varamedlemmer (dersom et styremedlem er avskåret fra å møte) skal varsles. Styreleder har ansvar for at det føres protokoll for hvert styremøte i samsvar med stiftelsesl. § 31 (5).

Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder, kasserer og styremedlemmer.

Stifteren foreslår styreleder som blir godkjent av styret.

§ 7 STIFTELSENS SIGNATUR

Styret representerer stiftelsen utad. Stiftelsens styre kan gi styrets leder og et styremedlem eller to styremedlemmer i fellesskap, fullmakt til å representere stiftelsen utad. Styret kan når som helst kalle tilbake eller endre en slik fullmakt.

§ 8 UTDELING AV STIFTELSENS MIDLER

Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingen skal være i samsvar med stiftelsens formål, og i henhold til stiftelseslovens § 19.

§ 9 STIFTELSENS RÅDGIVENDE ORGAN

Stiftelsens organ kan beslutte at stiftelsen skal ha organer for saksforberedende og/eller rådgivende myndighet. Slike organer skal under enhver omstendighet være underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet.

§ 10 STIFTELSENS REVISOR

Stiftelsens revisor velges av styreleder i stiftelsen.

§ 11 STIFTELSENS REGNSKAP

Stiftelsens regnskap skal føres i henhold til regnskapsloven, og/eller i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 12 OMDANNING OG OPPHØR AV STIFTELSEN

Vedtak om oppløsing og omdanning av stiftelsen skal skje i samsvar med stiftelseslovens regler i kapittel 6, og kan skje etter de vilkår som fremgår av stiftelseslovens § 46.

a) Ikke lar seg etterleve for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte.

b) Er åpenbar unyttig.

c) Er i strid med hensikten i den disposisjon som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelser har sviktet.

d) Åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Vedtak om oppløsning av stiftelsen skal godkjennes av Stiftelsestilsynet, og Stiftelsestilsynet vil velge et avviklingsstyre som foreslår avvikling, jfr. stiftelseslovens § 52.

Det som er igjen av stiftelsens midler etter at kreditorer m.v. er dekket, skal så langt råd er, og under hensyntaken til stiftelseslovens § 52 fjerne ledd, og § 47 annet ledd, anvendes i tråd med stiftelses formål til aktivt å sikre og restaurere artsmangfoldet i natur- og kulturlandskaper.

Stiftelsens midler kan ikke under noen omstendigheter føres tilbake til Torbjørn Røberg.

§ 13 REGISTRERING

Stiftelsen skal registreres i Stiftelsesregisteret i samsvar med stiftelseslovens § 8, samt evt. andre lovpålagte registre.

§ 14 STIFTELSESLOVEN

Utover hva som er fastsatt i disse vedtekter kommer reglene i stiftelsesloven til anvendelse.

  application/octet-streamData fra Stiftelsesregisteret. NORSK NATURARV (986532919)
application/octet-streamStiftelsesregisteret. Vedtekter for stiftelsen Norsk Naturarv

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv