Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven

Naturarven

I hovedsak er Norge et fjell- og kystland med et stort spenn innen geologi, topografi og klima. Disse store endringene innen forholdsvis korte avstander lager et mangfold av naturtyper få andre land kan fremvise.

De feltene Norge skiller seg ut fra resten av verdens natur er innen landets mektige fjorder, høye fosser, mangfoldige myrer, lyngheier, beitelandskap og til slutt landets spesielle geologi.

Rombeporfyr

Denne bergarten er internasjonalt ytterst sjelden og således en av Norges geologiske spesialiteter.


dot
Heggholmens artsmangfold
Heggholmen har en variert topografi med rygger, nes og enger, samt utsatte og lune viker. Dette gir ulike naturtyper med et mangfold av plante- og insektsarter. Holmen her et meget spesielt planteliv og er levested for flere rødlistete plantearter.

Oslo
Oslo er et av Norges rikeste naturområder med sitt mangfold av arter, naturtyper og geologiske forekomster. Få andre områder i landet og ingen andre europeiske hovedsteder kan fremvise et tilsvarende mangfold.

dot
Norges fossile verden

For en halv milliard år siden var store deler av Norge et tropisk korallhav. Mot alle odds har levningene av dette havet overlevd frem til vår tid i Oslofeltet. Med sine rike og fine fossilforekomster i bergarten kambrosilur er området et vindu til en svunnet verden og Norges naturhistoriske fortid.


Ringerike

Ringerike er et svært mangfoldig naturhistorisk område med nasjonale og internasjonale verdier. Geologien og topografien er meget spesiell og skaper verdifulle naturtyper som kalktørrenger, rasmark og våtmarksområder.


dot
Artsmangfold
SørgekåpeJordens artsmangfold er et resultat av 3,8 milliarder år med utvikling. 1,7 millioner arter er beskrevet, men det anslås at mellom 2 og 100 millioner arter lever på Jorden. I Norge er det beskrevet 33 000 arter, men angivelig er dette kun halvparten av landets arter.

Bygdøy

Bygdøy er en 3,6 km² stor halvøy i Indre Oslofjord. Området består delvis av dyrket mark, skog og boligområder. Bygdøy står i en nasjonal særklasse med sine naturverdier innen geologi, klima og artsmangfold.


dot
Geologi
Kambrosilur med fossiler av brakiopoder, Asker, Akershus. Foto: Torbjørn Røberg

Norge har en sammensatt og svært gammel geologi. Hovedsakelig er landet bygget opp av grunnfjell fra Jordens urtid og preget av ulike hendelser opp gjennom tidene – fra en rolig tilværelse som hav til dramatiske hendelser med kollisjon mellom kontinenter, vulkanutbrudd, astroidenedslag og istiders skuringer.


Artsmangfold
Liten salamander, hann og hunn. Foto: Torbjørn RøbergUnder temaet artsmangfold kan du lese om planter og dyr. artsutryddelser, rødlister, handlingsplaner og overvåking i Norge.

dot
Sandstein


Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv