Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

1,7 millioner arter er beskrevet, men det anslås at mellom 2 og 100 millioner arter lever på Jorden. I Norge er det beskrevet 33 000 arter, men angivelig er dette kun halvparten av landets arter.

Definisjon: Det finnes ingen standard definisjon for hva biologisk mangfold er, men det kan kort forklares som variasjonen av liv. Skal mangfoldet beskrives nærmere kan det defineres som summen av gener, arter og økosystemer i et område.

Genetisk mangfold: Det er alltid genetiske forskjeller mellom bestander og individer av samme art.

Artsmangfold: I takt med antall arter øker artsmangfoldet.

Mangfold av økosystemer: Ethvert område vil ha sin særegne sammensetning av arter. Hvert økosystem vil skille seg ut fra de andre pga. topografi, geografi, geologi, klima og samspillet mellom artene.

Lenker

Wikipedia. Biologisk mangfold.

Heggholmens artsmangfold
Heggholmen har en variert topografi med rygger, nes og enger, samt utsatte og lune viker. Dette gir ulike naturtyper med et mangfold av plante- og insektsarter. Holmen her et meget spesielt planteliv og er levested for flere rødlistete plantearter.

dot
Bleikøyas artsmangfold

Artsmangfold
SørgekåpeJordens artsmangfold er et resultat av 3,8 milliarder år med utvikling. 1,7 millioner arter er beskrevet, men det anslås at mellom 2 og 100 millioner arter lever på Jorden. I Norge er det beskrevet 33 000 arter, men angivelig er dette kun halvparten av landets arter.

dot
Rødlistearter i Oslo
Heroringvinge (Coenonympha hero). Foto: Lars Ove HansenOslo er den kommunen i Norge og hovedstaden i Europa med størst artsmangfold og flest utrydningstruete arter (rødlistearter). Flere arter har Oslo som eneste levested i Norge. Andre arter har sin globale hovedutbredelse i Oslo. Over 300 dyr, planter og sopp i Oslo er oppført i Nasjonal rødliste for truete arter i Norge. Av disse befinner 88 arter seg i de mest utsatte rødlistekategoriene; direkte truet og sårbar. I flere tilfeller huser kommunen halvparten av landets bestander.

Livets utvikling
Livet oppsto i havet for 3,8 milliarder år siden. De første livsformene var encellete organismer. Først for 700 millioner år siden utviklet de første flercellete dyrene seg. Alle høyere utviklete dyr stammer fra dem.

dot
Arter i tall
Flercellete dyr er systematiser i rekker. Inndelingen er foretatt etter kroppens symmetri og ledd.

Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
AlantfjærmøllNasjonalt senter for insekts- kartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv utført kartlegging av bestemte arter og potensielle biotoper for disse på utvalgte øyer i Oslofjorden i 2005.

dot
Gjenoppbygging av klapregresshoppe


Planter og dyr

Her finner du pekere til nettsteder med informasjon om planter og dyr.


dot
Artsutryddelser
Her finner du informasjon om artsutryddelser, noe er pekere til eksterne ressurser mens noe finnes internt her på Norsk Naturarvs nettsted.

Rødlister
En rødliste er en oversikt over arter som på en eller annen måte er truet av utryddelse eller i betydelig tilbakegang. De fleste land har utarbeidet en nasjonal rødliste. Hensikten med den er å bidra til å øke fokus på truete arter. Målsettingen er å sikre at artene ikke forsvinner fra landet.

dot
Handlingsplaner
Internasjonalt er det iverksatt en rekke tiltak for å hindre arter fra å utryddes. Flere land har kommet langt med sine programmer. De har både arbeidet i flere år (enkelte flere tiår) og har fra noen titalls til noen hundre arter som de redder. Hoveddelen av tiltakene er særdeles vellykkete.

Her finner du oversikt over norske og utenlandske handlingsplaner for å redde truete arter.

Overvåkning i Norge
Myndighetene har i hovedsak nedprioritert overvåkning av utrydningstruete arter. Derfor finnes det bare noen fåtallige programmer i offentlig regi. Hovedinnsatsen utføres derfor av frivillige organisasjoner og stiftelser.

dot

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv