Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Heggholmens artsmangfold

Heggholmens artsmangfold

Heggholmen har en variert topografi med rygger, nes og enger, samt utsatte og lune viker. Dette gir ulike naturtyper med et mangfold av plante- og insektsarter. Holmen her et meget spesielt planteliv og er levested for flere rødlistete plantearter.

På Heggholmen er det dokumentert 65 insekstsarter og 256 plantearter. Det særegne plantelivet kan inndeles til to ulike miljøer; kalktørrengene og strendene. Vegetasjon endrer karakter gjennom året. Vår, forsommer, høysommer, sensommer og høst er ulike med hensyn til hva som blomstrer og hvilke insekter som er aktive.

Norsk Naturarv restaurerer kalktørrengene og den ene fuktengen på Heggholmen. Overvåking av utrydningstruete arter, som liten lakrismjeltsekkmøll, bulmeurt, drakehode, oslosildre og hundetunge, inngår også som en del av arbeidet. I tillegg samarbeider stiftelsen med Naturhistorisk museum med å registrere insektlivet på bl.a. Heggholmen.

Kalktørrenger


Blodstorkenebb vokser på de høyereliggende engene og er en vanlig art i kalktørrengene. 05.06.07.


Kantkonvall. 05.06.07.


Orkideen vårmarihånd er en nyregistrert art på Heggholmen. Orkideen hadde 41 blomstrende individer. 04.06.07.

Strender


Bulmeurt (Hyoscyamus niger) er en svært sjelden art med rødlistestatus sterkt truet. På Heggholmen består bestanden i 2007 av 2 blomstrende individ. På Jakteskjær, som ligger inntil Heggholmen, blomstret 29 individer. 05.06.07.


Bulmeurt er en meget myteomspunnet plante. Etter sigende inngikk den i salvene som fikk heksene til å fly. 05.06.07.


Hundetunge er en sjelden plante som er oppført i den nasjonale rødlisten med status nær truet. 05.06.07.


Hundetungen danner store bestander med opptil 100 individer på en av strendene. Angivelig teller hele hundetungebestanden på Heggholmen rundt 200 individer. 05.06.07.


Strandkål er en vanlig strandarten som er jevnt fordelt lang kysten. 04.06.07.


Strandvortemelk er et karakteristisk innslag langs strendene. 04.06.07.

Dyreliv


Grå sandbie (Andrena cineraria), på strandkål, er en vanlig villbiene på Heggholmen. 04.06.07.


Villbie i blodstorkenebb. 04.06.07.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv