Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Handlingsplaner

Handlingsplaner

Internasjonalt er det iverksatt en rekke tiltak for å hindre arter fra å utryddes. Flere land har kommet langt med sine programmer. De har både arbeidet i flere år (enkelte flere tiår) og har fra noen titalls til noen hundre arter som de redder. Hoveddelen av tiltakene er særdeles vellykkete.

Her finner du oversikt over norske og utenlandske handlingsplaner for å redde truete arter.

Norske tiltak for å redde truete arter

Norge har tilsammen 19 programmer for å redde truete arter.

Miljøverndepartementet: 1; Fjellreven.

Norsk Naturarv 18; Gjennoppbygging og rehabilitering av truete arter og Frøbankprosjektet. Disse ble iverksatt for å oppfylle deler av Norges internasjonale forpliktelser i henhold til Riokonvensjonen.

Konvensjonen om biologisk mangfold på Miljøverndepartementets side.

Foto: Torbjørn Røberg

Planten drakehode er vertsplante for det direkte truete insektet drakehodeglansbille. Norsk Naturarv er alene om å iverksette tiltak ovenfor utvalgte truete planter og insekter i Norge.

Utenlandske tiltak for å redde truete arter

De fleste land i verden har iverksatt programmer for å hindre at de mest akutt truete artene i forsvinner. På denne siden er det lenker til land med tilgjengelige og oversiktlige programmer på nettet.

Australia

For å stanse utryddelsen har Australia her iverksatt 292 tiltak for å redde arter og viktige biologiske områder. Tiltakene vedvarer så lenge artene forblir på eller går ut av den australske rødlisten.

Kanada

Kanada her iverksatt 20 tiltak for å redde arter. Viktig virkemiddel for å redde artene er å sikre deres leveområder.

Danmark

Danmark har 4 pågående tiltak for å redde arter. Tidligere har de reddet 2 arter. Viktig virkemiddel for å redde artene er å sikre deres leveområder samt utføre skjøtsel der det er nødvendig.

Ny Zealand

Ny Zealand har 20 pågående tiltak for å redde arter. Viktig virkemiddel for å redde artene er å sikre deres leveområder.

USA

USA har siden 1972 hatt et program for å redde utrydninstruete arter. Tilsammen har 1152 arter har vært gjennom programmet. Flere planter og dyr er tatt ut da bestandene er bygget opp og artene reddet.

Storbritannia

Storbritannia har iverksatt 173 tiltak for å redde arter. Viktig virkemiddel for å redde artene er å sikre deres leveområder.

Frøbank

Verdens frøbankprosjekt

Storbritannia
Verdens frøbankprosjektet er et internasjonalt samarbeid for å bevare planter. Denne verdensomspennende innsatsen har som må å sikre 24.000 av verden 300.000 plantearter fra å utryddes. Den har allerede sikret alle Storbritannias blomsterplanter.

Norge

Norsk Naturarv: Frøbankprosjektet


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv