Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging > Gjenoppbygging av dragehodeglansbille

Gjenoppbygging av dragehodeglansbille

1. Innføring


Billens navn er mer fryktinngytene enn billen selv - her fotografert i vertsplanten drakehode. Foto: Lars Ove Hansen.

Drakehodeglansbille tilhører glansbillefamilien. Arten har drakehode som vertsplante. Billen er beskrevet fra Norge (Easton 1957) fra en serie dyr samlet på Snarøya (Bærum) i 1926. Den ble lenge betraktet som en norsk endemisme (stedegen for landet). Senere er arten funnet i Kalinigrad og Volgadalen i Russland. I Norge foreligger funn fra Oksenøya, Snarøya og Ostøya i Bærum, samt Nesøya i Asker. Hvorvidt arten følger utbredelsen av planten drakehode i Norge er ukjent. Siste registrering på Hovedøya, Oslo, i 2005.
Bestanden består av 5 lokaliteter.

2. Bakgrunn

2.1 Latinsk navn

Meligethes norwegicus.

2.2 Rødlistestatus

Sterkt truet (EN).

2.3 Lokaliteter i Norge

2010-2016: 10.
2005-2009: 9.
2004: 5.
2003: 4.
2002: 4.
1999: 2.
1984: 2.
1926: 1.

Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Bleikøya.
Individer: 2.
Areal: Fem mål.
Miljø: Drakehodeeng.
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
Første gang sett: juni 2005.
Overvåkningsdato: juni 2005-2011.
Eier: Oslo kommune.

Lokalitet 2. Hovedøya.
Individer: 1.
Areal: Fem mål.
Miljø: Drakehodeeng.
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
Første gang sett: juni 2005.
Overvåkningsdato: juni 2005-2011.
Eier: Oslo kommune.

Lokalitet 3. Nakholmen.
Individer: 1.
Areal: Fem mål.
Miljø: Drakehodeeng.
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
Første gang sett: juni 2014.
Overvåkningsdato: juni 2005-2014.
Eier: Oslo kommune.

2.5 Beskrivelse

Drakehodeglansbille blir 5 mm lang. Formen er ovalformet. Blåsvart let. I sin helhet er billen forvekslingslik, av farge, form og størrelse, et drakehodefrø.

2.6 Utbredelse i 2005

Påvist i kommunene Asker, Bærum og Oslo, og kun på øyene. Om arten følger verstplanten drakehode inn i innlandet er ukjent pga. manglende kunnskap.

2.7 Økologi

Kalktørreng med drakehode på Bleikøya , Oslo, i Oslofjorden.

Arten lever kun på drakehode (en varmekjær og lyskrevende plante som trive på kalkrik jord).

2.8 Livssyklus

Livssyklusen til billen er for det meste ukjent.

2.9 Historikk

Arten ble inntil nylig oppfattet som stedegen for Norge. Billen ble første gang funnet på Snarøya, Bærum, i 1926, men ble først beskrevet som ny for vitenskapen i 1957. Siden er den påvist på andre øyer i Indre Oslofjord av Norsk Entomologisk Forening og siden av Naturhistorisk museum.

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere drakehodeglansbille.

Norsk Naturarvs «Handlingsplan for overvåking av drakehodeglansbille » begynte i 2005.

3. Formål

Det overordnete formålet er å ivareta og forbedre drakehodeglansbillens tilstand.

4. Gjenoppbyggingstiltak

Restaurering av kalktørrenger med drakehode.

4.1. Kortidsprogram

Skjøtsel av drakehodeenger på Bleiløya, Heggholmen og Nakholmen i Oslo kommune.

4.2. Langtidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Norge.

Forbedre leveområdene på 7 lokaliteter ved skjøtsel.

Få nedgradert rødlistestatusen ved å forbedre levevilkårene på lokalitetene for dermed å øke bestanden.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:
- direkte truet art

- snever utbredelse og med få lokaliteter

- meget enkel å redde

- kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Det vites lite om drakehodeglansbilles utbredelse. Arten er tilsynelatende begunstiget av slått. Gjengroing og gjødsling av enger med drakehode begunstiger ikke drakehodeglansbillen.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2005-2016 5000 NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Ingen.

10. Ansvarlig

Lars Ove Hansen.

11. Referanser

Endrestøl, A. Gammelmo, Ø. Hansen, L. O. Lønnve, O. J. Olberg, S. og Aarvik l. 2005: Registrering og overvåking av utvalgte insektsarter i Oslo kommune 2005. Naturhistorisk museum

Norsk Entomologisk Tidsskrift. Nr. 1/2. 2005: 12.

Norsk Entomologisk Tidsskrift. Bind XI. 1959: 50-53.

Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3: 91.

Pers. kom. Oddvar Hanssen og Lars Ove Hansen.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv