Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta

Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta

Areal: Arealet er oppskrittet til 1200 m² (60  × 20m).
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,5-1 m.
Tilstand, dam: God. Dammen må karakteriseres som en av Oslos beste amfibiedammer, da både stor– og småsalamander ble funnet, likeså spissnutet frosk. Tettheten av salamanderlarver var høy: Ti håvtrekk ga 26 larver av storsalamander, 33 larver av liten salamander. Makrovegetasjon dekket rundt en tredel av overflata. Vannet var noe humuspåvirket(fargetall 65), svakt basisk (pH 7,4) og middels ioneholdig (60 μS/cm).
Amfibier: Stor salamander, liten salamander og spissnutet frosk.
Beliggenhet: Dammen ligger inne i populært turområde på Brannfjell, sørøst for Ekebergsletta. Den er ikke avmerket på økonomisk kartverk eller kart i M711-serien (målestokk 1:50.000), men finnes på sykkelkart utgitt av kommunen.
Høyde: 195 moh.
GPS-koordinater: 0600273-6640289.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008 etter tips. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier.
Omgivelser: Skog.
Undersøkt: 15.6.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv