Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Holmenkollveidammen

Holmenkollveidammen

Dam, krysset Holmenkollveien/Voksenkollveien

Fotografert 08.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 400 m².
Største dybde: 3 m.
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: God, men dammen bærer preg av å være i et byggeområde.
Vegetasjon: Gressvekster langs randen og gul nøkkrose.
Gjennomstrømning: Liten bakk renner ut i dammen.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, padde: Sterk og stabil/tilbakegang. Dette er Oslo kommunes viktigste gytedam for padder i byggesonen. Paddetettheten vurderes å være minst 1 per 4 m². Oslo kommunes beste gytedam. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Tilstand, frosk: Middels og stabil. Det ble kun iaktatt froskeegg. Rundt 6 eggklaser. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Fisk: Karuss?
Historikk: Dammen ble gjenfylt i november 2002 etter godkjenning av Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. Torbjørn Røberg gjorde utbygger oppmerksom på at dette var en viktig gytedam for padder, hvorpå dammen øyeblikkelig ble grav opp. Dammen er tilnærmet tilbakeført tilbake til sin opprinnelige størrelse, men er noe grunnere. Tidligere dybde er oppgitt å ha vært 4 m. Inngrepene ser ut til å ha vært negative for paddene.
Omgivelser: Veier og utbyggingsområde.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 06, 08 og 10.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 33/150.
Kommentar: Bestanden vurderes å være 80 % av hva den var i mai 2002. Foruten at dammen er forandret kan tilbakegangen også skyldes at omgivelsene rundt dammen bygges ut.

Fotografert 10.05.06.
Paddebryllup 10.5.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 

Fotografert 08.05.06.
Froskeegg i dammen. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv