Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 8

Dellokalitet 8


Kart utarbeidet i 2009.

Lokalitet 1. Dellokalitet 8. Nesseterdalen, Oslo.
Individer:
2007: 377 blomstrende.
2006: 291 blomstrende.
Areal: 60x10 m.
Miljø: Gransumpskog med spor etter hogst og med hjulspor i utkant. Sterk bestand i hjulsporene.
Urterik skogbunn.
Tilstand: I framgang.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig av mjødurt.
GPS-koordinater: 0598822 – 6660512. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2004.
Overvåkningsdato: 7.7.2006, 25.06.2007 og 23.6.2010.
Eier: Løvenskiold.

Gransumpskogen med noe hogst har medført et mer lysåpent miljø. Samtidig har hjulspor fra hogstmaskinene blottlagt jord slik at krypjonsokkollens utløpere får satt rot. Dellokaliteten er Norges størse forekomst med blomstrende krypjonsokkoll. Foto: Norsk Naturarv.


Området er et åpent sumpområde der elgen holder urtene nede. Legg merke til de avbeitete stenglene øverst til venstre på bildet. Foto: Norsk Naturarv.

2005
Lokalitet 1. Dellokalitet 8. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: Omkring 150 blomstrende.
Areal: 60x10 m.
Miljø: Gransumpskog med spor etter hogst og med hjulspor i utkant. Sterk bestand i hjulsporene.
Urterik skogbunn.
Tilstand: Stabil.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig av mjødurt, og fjerning av kvist.
Kommentar: Individene står tett. Mye elgbeiting i området.
GPS-koordinater: 0598822 – 6660512. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 19.06.2005.
Overvåkningsdato: 19.06.2005.
Eier: Løvenskiold.


Denne lokaliteten skiller seg markant ut fra de andre med sine store forekomster med orkiéen skogmarihånd. Foto: Norsk Naturarv.


Skogmarihånd trives best på den våteste delen av sumpen og krypjonsokkoll på den tørrere delen, men overgangen er glidende og der står de ofte sammen. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv