Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 11

Dellokalitet 11

Lokalitet 2. Dellokalitet 11. Gørjehøgda, Oslo.
Individer:
2010: Omkring 46 blomstrende innenfor et område på 18,5x11m. GPS-koordinater: 0596610 – 6660081
2005: Omkring 25 blomstrende.
Areal: 50x50 m.
Miljø: Eng omgitt av ung gran- og bjørkeskog. Lysåpent. Urterik skogbunn sammen med: Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale cfr., Actaea spicata, Alnus incana, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Betula pubescens, Calamagrostis arundinacea, Circaea sp., Dentaria bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Epilobium sp., Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Gymnocarpium dryopteris, Hepatica nobilis, Hypericum maculatum, Lathyrus vernus, Majanthemum bifolium, Melampyrum pratense, Melandrium rubrum, Melica nutans, Oxalis acetosella, Padus avium, Paris quadrifolia, Picea abies, Phegopteris connectilis, Polygonatum vertyicillatum, Prunus padus, Rubus sp., Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys og Viola sp.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig gress.
Kommentar: Bestanden består av krysninger mellom krypjonsokkoll og jonsokkoll med glidende overganger til krypjonsokkoll. Individene står spredd enkeltvis og i grupper på opptil 10. Står hovedsakelig der stein ligger opp i dagen og konkurransen fra andre arter er mindre. Mye elgbeiting i området.
GPS-koordinater: 0596662 – 6659784. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2000.
Overvåkningsdato: 19.06.2005 og 25.6.2010.
Eier: Løvenskiold.


Kart utarbeidet i 2009.dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv