Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Liten salamander (Triturus vulgaris)

Liten salamander (Triturus vulgaris)

 • 1. Beskrivelse
 • 2. Adferd
 • 3. Livssyklus
 • 4. Økologi
 • 5. Utbredelse i Norge
 • 6. Utbredelse i verden
 • 7. Historikk
 • 8. Tilstand
 • 9 Lenker

  Liten salamander (Triturus vulgaris). 03.06.06.
  Liten salamander, hann i vårdrakt. Foto: Norsk Naturarv.

  1. Beskrivelse


  Liten salamander, hann, på vegg opp for å snappe luft. Foto: Torbjørn Røberg

  Liten salamander blir 7-9 cm lang. Hannene utvikler kam på rygg og spord, samt blir fargerike. Lysebrun med svarte prikker. Orange buk. Blå og rød fargefelt på sporden. Utvikler kam og farger når de kryper ut i dammer om våren. Hunnene er brune og endrer verken form eller farge.

  2. Adferd

  Arten lever både på land og i vann. På land fører de et nattaktivt liv med å jakte på hvirvelløse dyr. Om dagen gjemmer de seg for rovdyr (fugler og pattedyr) og uttørking, i skyggefulle og fuktige steder.

  Søker til bestemte gytedammer hver vår. Tilsynelatende opptil en km. Voksne individer trekker tilbake til gytedammen de ble klekket i. I gytedammen blir de stående øverst på næringskjeden og trenger derfor ikke å frykte å bli bytte. Døgnrytmen snus og de blir dagaktive. Det må kommenteres at salamanderens tilværelse i vann er svært godt kartlagt. Deres landlevende liv derimot er lite kjent.

  3. Livssyklus

  Hunnen legger 200-300 egg enkeltvis på vannplanter. Eggene er klebrike slik at det er lett for hunnen å brette bladet over hvert egg for å beskytte det. Eggleggingen begynner i mai og varer 3-4 uker. Eggene klekkes i vann der larvene utvikler seg og kryper på land i løpet av september-oktober. I enkelte tilfeller ovenvintrer larvene i gytedammen. De unge salamanderne lever 2-4 år på land til de er kjønnsmodne. Da søker de seg tilbake til dammen der de ble klekket for å formere seg. Overvintring foregår på land, fra november til april. Dvale foregår nede i jorden dypt nok til at frosten ikke dreper dem.

  4. Økologi

  Borgenveidammen, ligger i et villastrøk i Oslo og en en meget god gytedam for liten salamander. Foto: Norsk Naturarv.

  Trives i åpent landskap med tilgang på fiskeløse vann. Liten salamander er ikke kresen og klarer seg i grunne pytter med vannspeil på 2 m2 og 0,5 m dype. Eneste krav de stiller til gytedammer er at vannet ikke tørker ut i løpet av sommeren, temperaturen ikke blir for varm (over 27 C) eller at oksygenet ikke forsvinner. I motsetning til stor salamander stiller liten salamander ikke krav til at det må være vannvegatasjon tilstede for å legge egg på.

  Liten salamander finnes hovedsakelig i gytedam med stor salamander, men ikke like ofte i dammer med vanlig frosk, spissnutet frosk og padde.

  Salamanderen lever av hvirvelløse dyr. På land hovedsakelig mark, snegler og larver. I vann; mygglarver, krepsdyr og mark.

  5. Utbredelse i Norge

  Liten salamander er kjent over det meste av landet opp til Trøndelag. Til sammen finnes det flere hundre gytedammer.

  6. Utbredelse i verden

  Mellom-Europa og Storbritannia nordover til midtre deler av Skandinavia og Finland, i Russland øst for Ural, dessuten i Nord-Italia, Balkan og Svartehavsområdet.

  7. Historikk

  Arten er første gang beskrevet av Linné 1758.

  Liten salamander var et fast innnslag i gårds- og isdammer inntil 1950-tallet og ble ansett som et vanlig dyr.

  8. Tilstand

  Liten salamander er en art i tilbakegang. Både leverområder minsker og antall individer i leveområdene blir færre. Årsakene er flere og spenner fra forurensning til gjenfylling av yngeldammene i forbindelse med veg- og husbygging. Et annet stort problem er gjengroing. Dammene salamanderen lever i er næringsrike og har derfor stor tilvekst av organisk materiale. Dette innebærer gjerne mye planter som på sikt fyller dem med organisk masse. Omliggende trær fører videre til at grener og løv faller ned i dammen. Mye råttent organisk materiale fører også til at oksygenet forbrukes og dyrelivet dør. Over tid fortrenger massen åpent vann og dammen går over til sumptilstand.

  Andre trusler er fiskeutsetting. Fisk eter salamandere og spesielt deres yngel er utsatt. Sur nedbør fører også til artens tilbakegang.

  9. Tilstand

  Overvåking av liten salamander

  Gjenoppbygging av liten salamander

  Til toppen av siden


 • dot


  blank

  Blank

  Årets
  Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
  Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
  Flytegro Breisjøen 2024
  Les mer...


  Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
  Blyttia forside flytegro
  Les mer...


  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

  Les mer...


  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Les mer...


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Les mer...


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Les mer...


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Les mer...


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Les mer...

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv