Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging > Gjenoppbygging av liten salamander

Gjenoppbygging av liten salamander

1. Innføring


Liten salamander i Kongedammen under Holmenkollhoppet. Foto: Norsk Naturarv
Liten salamander, hunn øverst til venstre og hann nederst til høyre. Foto: Norsk Naturarv.

Liten salamander tilhører amfibiene. Dyret lever på land, men trenger vann for å formere seg, legge egg og utvikle seg. Liten salamander er kjent fra 21 gytedammer i Oslo.

2. Liten salamander

2.1. Latinsk navn

2.2 Rødlistestatus

NT (Nær truet). (Status inntil 2006: V (Sårbar)).

2.3 Lokaliteter i Norge

Flere hundre.

2.3.1 Lokaliteter restaurert i Oslo

Dam, Bleikøya, Oslo

2.4 Antall individer

Vanskelig å fastslå uten en grundig overvåkning.

2.5 Beskrivelse


Liten salamander, hann, på veg opp for å snappe luft. Foto: Norsk Naturarv
Liten salamander, hann. Foto: Norsk Naturarv.

Liten salamander blir 7-9 cm lang. Hannene utvikler store kammer på rygg og spord samt blir fargerike. Lysebrun med svarte prikker. Orange buk. Blå og rød fargefelt på sporden. Utvikler kam og farger når de kryper ut i dammer om våren. Hunnene er brune og endrer verken form eller farge.

2.6 Utbredelse

Liten salamander er kjent over det meste av landet opp til Trøndelag.

2.7 Økologi


Ormøya har en av Oslos beste yngeldammer for liten salamander. Foto: Norsk Naturarv.

Trives i åpent landskap med tilgang på fiskeløse vann. Liten salamander er ikke kresen og klarer seg i grunne pytter med vannspeil på 2 m2 og 0,5 m dype. Eneste krav de stiller til gytedammer er at vannet ikke tørker ut i løpet av sommeren, temperaturen ikke blir for varm (over 27 C) eller at oksygenet ikke forsvinner. I motsetning til stor salamander stiller liten salamander ikke krav til at det må være vannvegetasjon tilstede for å legge egg på.

Liten salamander finnes hovedsakelig i gytedam med stor salamander, men ikke like ofte i dammer med vanlig frosk, spissnutet frosk og padde.

2.8 Livssyklus

Eggene klekkes i vann der larvene utvikler seg og kryper på land i løpet av høsten. I enkelte tilfeller overvintrer larvene i gytedammen. De unge salamanderne lever 2-4 år på land til de er kjønnsmodne. Da søker de seg tilbake til dammen der de ble klekket for å formere seg. Overvintring skjer på land. Dvale foregår nede i jorden dypt nok til at frosten ikke dreper dem.

2.9 Historikk

Arten er første gang beskrevet av Linné 1758.

Liten salamander var et fast innslag i gårds- og isdammer inntil 1950-tallet og ble ansett som et vanlig dyr.

I 2005 begynt Norsk Naturarv å rehabilitere liten salamander.

3. Formål

Det overordnete formålet er å ivareta og forbedre liten salamanders yngledammer for på den måten sikre og øke ynglingen. Større yngling vil medføre en sterkere bestand med eventuelt utvandring til andre dammer. Utveksling av genetisk materiale mellom ulike dambestander er viktig for å hindre innavl. Muligheten er også tilstede for å etablere nye bestander i tomme egnete dammer.

4. Gjenoppbyggings- og restaureringstiltak


Gårdsdam på Bleikøya ferdigrestaurert og vedlikeholdt 17.09.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Fotografert 02.05.06.
Gårdsdam på Bleikøya i 2005 før restaurering. Foto: Norsk Naturarv.

Fjerne løv og treverk i dammen. Hindre gjengroing av vannplanter.

Norsk Naturarvs «Gjenoppbygging av liten salamander» begynte i 2005.

4.1 Kortidsprogram

Restaurere 4 gjengrodde yngledammer i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Restaurere alle gjengrodde yngledammer i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Norge.
Få nedgradert rødlistestatusen ved å forbedre yngledammene for dermed å øke bestanden.

5. Beslektete tiltak

I 2005 restaurerte Friluftsetaten fire dammer bl.a. Øvre Ljan i Nordstrand og Møllersvingen 20 på Berg. To av dem er yngledammer for liten salamander.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • sårbar art
  • meget enkel å sette inn tiltak ovenfor
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Hovedproblemet for liten salamander er at gytedammene forvinner. Hovedårsaken er at de planeres ut eller gror igjen. Planering skjer oftest i anledning husbygging og anleggelse av veger. Videre har drenering av dammer i anledning landbruk vært et problem. I tillegg har Brønnloven vært et problem. Denne loven har medført at en rekke dammer har blitt gjenfylt.

Gjengroing er et vesentlig problem. Dammene salamanderen lever i er næringsrike og har derfor stor tilvekst av organisk materiale. Dette innebærer gjerne mye planter som på sikt tetter igjen dammen. Omliggende trær fører videre til at grener og løv faller ned i dammen. Mye råttent organisk materiale fører også til at oksygenet brukes opp slik at livet i vannet kveles. Over tid fortrenger massen åpent vann og dammen går over til sumptilstand.

Andre trusler er fiskeutsetting. Fisk eter salamandere og spesielt deres yngel. Sur nedbør fører også til artens tilbakegang.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2007-2016 2000 NN
2006 6000 NN
2005 5100 NN
2004 0 -

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Norsk Naturarvs faktaside om liten salamander.

10. Ansvarlig

Norsk Naturarv har tatt står for gjennomføring av "Gjenoppbygging av liten salamander".

Prosjektleder: Petter Bøckman.

11. Referanser

  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv