Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Skjøtselstiltak >  Bleikøya
Skjøtselstiltak

Bleikøya

Bleikøya har et tilnærmet intakt kulturlandskap øst på øya. Inntil 1978-79 gikk sauer og beitet her. Engene ble også slått for vinterfôr. Gjengroingen er derfor begrenset her i forhold til de omliggende øyene. Østre del har fortsatt store sammenhengende enger med verdifulle naturtyper og et stort artsmangfold. Oslos største drakehodeeng (forøvrig også en av Norges største bestander) står på denne øya.


Bleikøya. Bilde: Google Earth. 15.11.2011.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus omtaler nordre del å ha et unikt plantesamfunn, høyt artsmangfold og verneverdig landskapsbilde. Norsk Naturarv har gitt Bleikøya høyeste prioritet for stiftelsens vedlikehold og restaurering av truete naturtyper og rødlistearters leveområder i Oslo. I 2005 begynner stiftelsen sitt praktiske skjøtselsarbeidet på Bleikøya.

Naturtyper: Kalktørrenger, rik fukteng og dam.
Verdi: Nordre del er gitt høy regional verdi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Trussel: Gjengroing. Området er i ferd med å bli skog.
Restaurert: Kalktørrenger og rikenger:
2013: 15 mål. 21 dagsverk.
2012: Bleikøya hadde et hvileår.
2011: 15 mål. 20 dagsverk.
2010: 9 mål. 20 dagsverk.
2009: 14 mål. 20 dagsverk.
2008: 14 mål. 20 dagsverk.
2007: 14 mål. 21 dagsverk.
2006: 11 mål. 24 dagsverk.
2005: 6 mål.
Restaurering påbegynt: 2005.
Planter: 265 plantearter er dokumentert på øya. Utvalgte og spesielle arter som bygger opp verneverdige plantesamfunn som kalktørrenger ligger under lenken planter på Bleikøya.
Rødlistearter: Drakehodeglansbille, (sterkt truet).
Liten lakrismjeltsekkmøll (Coleophora colutella), (sterkt truet).
Alantfjærmøll (Oidaematophorus lithodactyla) (sterkt truet).
Dvergspett, (sårbar).
Alantfjærmøll, (sårbar).
Stor salamander, (sårbar).
Dobbeltstreket båtmøll (Sophronia chilonella), (sårbar).
Lakrismjeltfrøvikler (Grapholita pallifrontana), (sårbar).
Bladvepsen (Macrophya albipuncta), (sårbar).
Drakehode, (sårbar).
Aksveronika, (sårbar).
Liten salamander, (nær truet).
Bladtegen (Heterotoma planicornis), (nær truet).
Bladbillen (Cryptocephalus sericeus), (nær truet).
Prydmøllen (Batia unitella), (nær truet).
Ansvarsarter: Rognasal.
Geologi: Kambrosilur.
Kommune: Oslo.
Lengde- og breddegrader for restaurert område: 59° 53' 25.33'' N og 10° 44' 34. 08'' Ø.
Bleikøya på
Google Earth.
Tiltak 2005-2011: Restaurering av Bleikøya.

Kalktørreng under blomstring. I bakgrunnen Hovedøya og Postgirobygget.

 

Fotografert 02.05.06.

Bleikøya byr på store kontraster. Øya har et tilnærmet intakt førindustrialisert kulturlandskap med svært store biologiske kvaliteter og har som nabo Norges mest utbyggete og industrialiserte områder. Bildet viser hvitkinngjess med Sjursøya industriområde i bakgrunnen.

Øvre kalktørreng NØ på Bleikøya

NØ del av øya er ganske åpen. Dette skyldes at området er holdt i hevd. Gjengroingen har derfor kommet sent i gang.

Øya har høyt botanisk artsmangfold og karakteriseres som meget verneverdig. Oslo kommunes største forekomst med drakehode står her, angivelig også den største i Oslofjordområdet.

Tilnærmet alle trær ble fjernet sammen med mye kratt. Engene ble slått med ryddesag med krattkniv sen høst. Gress og busker ble rakt sammen og siden brent sen høst. Små trær ble fjernet og brent sammen med gresset.

Nedre kalktørreng NØ på Bleikøya

Denne engen er frodigere enn den øvre. Dette gjenspeiler seg i vegetasjonen ved fravær av drakehode, men med mer gress og trær. Området var kommet lengre med gjengroing slik at den øvre og nedre delen av kalktørreng var atskilt av småskog.

Flere bilder ligger under Bleikøyas artsmangfold.


Les skjøtselsrapporter fra Roman Gramsz nederst her.

Les årsmeldinger fra Norsk Naturarv her.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv