Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Skjøtselstiltak > Artikkel

Skjøtselstiltak

Norsk Naturarv har restaurert og støttet økonomisk arbeid med å vedlikeholde artsrike enger. Til sammen er det restaurert og vedlikeholdt 57 mål med enger i Oslo.

Siden 2005 har Norsk Naturarv restaurert verdifulle enger i Oslo kommune. Dette er enger med spesielt stort artsmangfold og sjeldne arter. I 2008 restaurerte stiftelsen og ga økonomisk støtte for skjøtsel av tilsammen 57 mål med enger. Disse ligger på øyene i Oslofjorden og i Nordmarka.

Vedlikeholdt eng:
Nordmarka, Slakteren, kalktørreng, 25 mål.

Enger under restaurering:
Oslofjorden, Bleikøya, kalktørreng og fukteng, 14 mål.
Oslofjorden, Heggholmen, kalktørreng, 18 mål.

Slakteren


Slakteren er en av Oslo kommunes mest verdifulle enger.

I 2008 bidro Norsk Naturarv for andre gang med økonomisk til det arbeidet som Ottar Slagtern utfører på plassen Slakteren. Med dette ønsker stiftelsen å være med på å ta vare på verdifulle naturtyper i Norge. Slakteren er et plantelivsfredningsområde i Blankvann landskapsvernområde i Nordmarka. 25 av et til sammen 65 mål stort område blir slått med slåmaskin. Myndighetene har ikke satt av midler til vedlikehold av dette plantelivsfredningsområdet. Ottar Slagtern, som bor på stedet, benytter sin fritid til å ta vare på dette områdets naturkvaliteter. Dette gjør han på eget initiativ og for egen regning. Norsk Naturarv besluttet å lønne Ottar Slagtern for dette arbeidet i 2008 og å dekke utgifter som han har hatt med å bevare stedets naturkvaliteter. 25 mål blir vedlikeholdt.


Slakteren.

Bleikøya

Bleikøya ligger helt i toppsjiktet over steder med stort artsmangfold av planter i Norge med 265 dokumenterte arter. Norsk Naturarv arbeider med å ivareta Bleikøyas artsmangfold. Siden 2005 har stiftelsen arbeidet med restaurering av Bleikøya.

Restaureringen av engene på Bleikøya medførte at det ble brukt 20 dagsverk. 14 mål blir restaurert. Arbeidet besto i å felle trær, fjerne oppslag fra tidligere fjernet trær og busker samt slå enger med ryddesag med krattkniv.


Bleikøya har en av Nord-Europas største bestander av den truete planten drakehode.

Øvre kalktørreng NØ på Bleikøya

Oppslag fra fjernete trær og busker ble slått med ryddesag. I og med at det kan tyde på at forekomsten av drakehode går tilbake ved hyppig slått, ble ikke hele den øvre delen av engen slått i år. Nye områder ned mot vann i N ble ryddet med greinsaks. Oppslag ble fjernet og brent. Dette utgjør fire mål. Dette var fjerde års restaurering.


Øvre kalktørreng.

Nedre kalktørreng NØ på Bleikøya

Denne engen er frodigere enn den øvre. Dette gjenspeiler seg i vegetasjonen ved fravær av drakehode og andre kalktørrengarter, men med mer gress.


Nedre kalktørreng.

Trær ble felt med motorsag i mai. Engene ble slått med ryddesag med krattkniv i september. Gress og oppslag ble rakt sammen og siden brent. Dette utgjør fire mål. Dette var fjerde års restaurering.

Fukteng på Bleikøya

Område V for dammen på tunet ble ryddet for busker og småtrær og slått med ryddesag med krattkniv. I september ble det fjernet oppslag av busker og kratt rundt lønnetrærne mot randen av engen. Gress og busker ble rakt sammen og siden brent på stranden. Dette utgjør tre mål. Dette var tredje års restaurering.

Øvre kalktørreng SØ på Bleikøya

Enger SV for tunet. Området ble slått med krattkniv i september. Gress og oppslag ble rakt sammen og siden brent på stranden. Dette utgjør et mål. Dette var andre års restaurering.

Kalktørreng V på Bleikøya

Neset lengst mot V. Busker og kratt ble fjernet med greinsaks i september. Busker ble båret til bålplass ved stranden. Dette utgjør to mål. Dette var andre års restaurering.

Heggholmen

På Heggholmen er det dokumentert 65 insektarter og 255 plantearter, hvilket er svært høyt i Norge. Norsk Naturarv arbeider med å ivareta Heggholmens artsmangfold. Siden 2005 har stiftelsen arbeidet med restaurering av Heggholmen.

Restaureringen av engene på Heggholmen medførte at det ble brukt 26 dagsverk. 18 mål blir restaurert. Arbeidet besto i å felle trær, fjerne oppslag fra tidligere fjernet trær og busker samt slå enger med ryddesag med krattkniv.

Kalktørreng S på Heggholmen

Øya har stort botanisk artsmangfold med bl.a. drakehode. Kalktørrengen er vurdert som regionalt verneverdig. Slått med ryddesag med krattkniv i september. Gress og busker ble rakt sammen og siden brent på stranden. Seks må er under restaurering. Restaureringen har pågått årlig siden 2005.

Kalktørreng S på Heggholmen. 18 mål blir restaurert.

Kalktørreng N på Heggholmen

Øya har lite botanisk artsmangfold, men arter som oslosildre, som er en norsk ansvarsart, medfører at området klassifiseres som regionalt verneverdig.

Området er tilnærmet gjengrodd med syrin. Mellom dem står det fortsatt flere interessante engplanter. Syriner, berberis og andre busker ble fjernet med greinsaks, og omtrent et mål ble slått med ryddesag. Ni må er under restaurering. Restaureringen har pågått årlig siden 2005.

  application/pdfBleikøya rez. Skjøtsel 2021.pdf
application/pdfHeggholmen rez. Skjøtsel 2021.pdf
application/pdfReport,Bleikøya rez Skjøtsel 2020.pdf
application/pdfReport,Heggholmen rez Skjøtsel 2020.pdf
application/pdfFlytegro report Skjøtsel 2020.pdf
application/pdfFlytegro, kartlegging, report 2020.pdf
application/pdfLuronium Report Skjøtsel 2019.pdf
application/pdfReport Bleikøya Skjøtsel 2019.pdf
application/pdfReport Heggholmen Skjøtsel 2019.pdf
application/pdfImplementation report Skjøtsel Bleikøya 2018.pdf

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv