Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Restaurering av Bleikøya

Restaurering av Bleikøya

Bleikøya prioriteres høyest av Norsk Naturarv når truete naturtyper skal restaureres. Stedets kalktørrenger restaureres med ryddsag, motorsag og bål. Norsk Naturarv begynte restaureringen av Bleikøya i 2005. Siden da har engene årlig blitt slått.

Det viktigste og rikeste artsmangfoldet på Bleikøya er knyttet til kalktørrengene. Denne naturtypen er menneskeskapt gjennom høsting av naturen ved beiting og slått. For at den ønskete naturtypen skal bestå må den vedlikeholdes ved aktiv skjøtsel. Hvis den blir overlatt til seg selv gror den igjen og går over til skog. Dette fører til at kalktørrengene som naturtype forsvinner og med dem artene knyttet til dem. Skal Bleikøyas artsmangfold bestå må naturen her restaureres til ønsket naturtilstand.


2005: Gjenværende enger er under gjengroing av busker og trær. Prosessen er imidlertid kommet kort slik at engartene enda ikke har forsvunnet.


2006: Området restaurert.


Restaurert eng før slått. Foto: Norsk Naturarv. 4.7.2011.

Geologisk kart over Bleikøya. Tegnet av W. C. Brøgger i 1884.
Skravert rødt område ble restaurert i 2005.

Geologisk kart over Bleikøya. Tegnet av W. C. Brøgger i 1884.
Skravert blått område restaureres i 2006.

Fotografert 02.05.06.
Flere trær ble fjernet sammen med mye kratt. Engene ble slått med ryddesag med krattkniv sen høst. Gress og busker ble rakt sammen og siden brent sen høst. Små trær ble fjernet og brent sammen med gress. Fotografert 04.05.06.
 


Arbeidet med å tilbakeføre kalktørrengene er i første omgang et arbeid der busker og trær må gjernes. På øyens sydsiden ble det lagt opp fire kvisthauger for brenning. Strandengen her har små naturverdier. Fotografert 25.09.06 kl 12:00.


Til sammen ble det brent fem kvisthauger 25.09.06 kl 12:30.


Bål passes på og ryddes så lenge de brenner. Fotografert 25.09.06 kl 15:00.


Utbrente bålplasser. Fotografert 25.09.06 kl 16:00.

Fotografert 04.05.06.
Trær på nedre eng før fjerning. Fotografert 04.05.06.

Fotografert 04.05.06.
Trær på nedre eng etter fjerning. Fotografert 04.05.06.

Fotografert 04.05.06.
Trær på nedre eng før fjerning. Fotografert 04.05.06.

Fotografert 04.05.06.
Trær på nedre eng under fjerning. Fotografert 04.05.06.

Fotografert 04.05.06.
Trær på nedre eng etter fjerning. Askene står mellom ledninger og bør felles av Lysverket. Rognasal (norsk ansvarsart) og slåpetorn (vertsplante for den utrydningstruete sommerfuglen slåpetorstjertvinge) ble i tillegg spart. Fotografert 04.05.06.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv