Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Artsutryddelser >  Utryddelse av arter

Utryddelse av arter

Tap av verdens artsmangfold omtales som en av verden største miljøtrusler. I vår tid utryddes arter 100 til 1000 ganger raskere enn hva som tilfelle under naturlige omstendigheter. Det vil si at 10-100 arter utslettes hvert døgn. Direktoratet for naturforvaltning (DN) hevder at innen 25 år vil 10 % av Jordens arter være utryddet.

I løpet av livets historie har Jorden vært utsatt for fem masseutryddelser. Dagens tap av arter er så omfattende og går så raskt at det er grunnlag for å sette likhetstegn med de forutgående. Vår tid kalles derfor for den sjette masseutryddelsen.

Den største artsutryddelsen finner sted i tropiske strøk siden her er artsmangfoldet størst. Norge har et mindre artsmangfold med påfølgende færre arter å utrydde. Likevel er 20,9 % av landets 15 000 vurderte arter oppført på DNs nasjonale rødliste - en oversikt over norske plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse eller utsatt for betydelig reduksjon. 103 av landets arter er allerede utryddet og 3 062 står i fare for å forsvinne.

Det er flere årsaker til at arter utryddes. Fra naturens side forsvinner arter av flere naturlige årsaker.

Fåtallige fra naturens side

Mange arter har Norge som utkanten av sitt utbredelsesområde. Når slike arter forsvinner fra landet har ikke det nødvendigvis betydning for deres globale overlevelse. På den andre siden så er mange av artene i Norge og levninger fra varmetiden for 8000-5000 år siden. De har siden da levd isolert fra øvrige bestander og det kan tenkes at flere av dem har utviklet seg til underarter. Hvitmure, dvergtistel og bakkekløver er tilfeller på slike reliktbestander. Disse artene er svært sjeldne i Norge, men kan opptre relativt vanlig på Kontinentet.

Andre arter har meget snever utbredelse eller består av få arter over et større område. Osloslørsopp og drakehodeglansbille er et eksempel på det første og flytegro på det siste. Når disse bestandene forsvinner fra landet vil det medføre at deres overlevelse svekkes globalt, i verste fall utryddes.

Fåtallige etter menneskenes inngrep

Den første arten som ble utryddet i Norge etter siste istid er geirfuglen. Dette var i sin tid en svært vanlig fugl med utbredelse over store deler av Atlanterhavet fra Portugal via Grønland til Florida. Arten ble jaktet og forsvant fra den ene kysten etter den andre og er i dag utryddet.

Hovedårsaken til at arter utryddes i Norge skyldes at leveområder ødelegges, forringes og minskes. Dette skjer ved utbygginger, gjengroing av kulturlandskapet og hogst.

Miljøverndepartementet har gjennom årene kommet med mange uttalelser omkring tap av arter. Tid og krefter vies i sin helhet til å fortelle at det finnes et problem og til å administrere dette byråkratisk.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv