Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Krokskogstupet

Krokskogstupet

Stupet nedenfor Krokskogen er bygget opp av rombeporfyr. Veggen er vestvendt, soleksponert og derfor meget varm. Dette medfører en særegen vegetasjon og vegetasjonssammensetning. Under uren står det hovedsakelig granskog og på platået over (Krokskogen) furu, men i uren mot stupet strekker det seg et langstrakt skogbryn. Dette består utelukkende av edelløvskog med ask, alm, asal, eik, hassel, hegg, lønn og en del barlind. På bakken dominerer en blanding av som engkjæreblom, natt og dag, liljekonvall, kantkonvall og blodstorknebb.

Uren er rundt 150 m bred og 10 km lang. Den er bygget opp av rasmasse fra Krokskogstupet som er 50 m høyt og 10 km lang. Berget består av rombeporfyr, men enkelte steder ligger det sandstein i uren. Uren er øverst bygget opp av finere materialer som grus. Steinene blir grover nedover hvor det kan ligge blokker på over 10m². De fleste steinene er fra 0,5 til 4 m². Massen er ustabilt. Skrentens vegetasjon består utelukkende av varmekjære, lyskrevende og tørketålende arter.


Foto: Norsk Naturarv.


Foto: Norsk Naturarv.


Utsikt over Tyrifjorden mot Lier mot S. Foto: Norsk Naturarv.


Utsikt mot Steinsfjorden mot nord. Foto: Norsk Naturarv.


Ras vitner om at oppbyggingen av uren er en pågående prosess. Foto: Norsk Naturarv.


Den vestvendte skrenten har innslag av varmekjære trær som barlind. Foto: Norsk Naturarv.


Eik.


Asal.


Dødt treverk i området har en karakteristisk overflate som minner om dem en kan finne i ørkener. Her som der er det sol og varme som teller.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv