Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av klapregresshoppe

Overvåking av klapregresshoppe

1. Innføring

Klapregresshoppe (Psophus stridulus)

Foto: Lars Ove Hansen

Klapregresshoppen tilhører ordenen rettvinger. Arten er sjelden i hele Norden. I Danmark og Storbritannia er den ikke påvist. Klapregresshoppen er en rødlisteart i flere europeiske land om ikke i alle. Den har gått tilbake i Sverige, Finland og Polen. Arten er sannsynligvis i tilbakegang i Norge også. Den opptrer kun i sydlige deler av Østlandet.

2. Bakgrunn

2.1 Latinsk navn

Psophus stridulus.

2.2 Rødlistestatus

Sårbar (VU).

2.3 Utbredelse

Østfold, Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark.

2.4 Lokaliteter i Norge

2000-2011: 20.
1996: 19.
1994: 18.
1993: 16.
1986: 12.
1984: 11.
1982: 10.
1937: 9.
1925: 8.
1918: 7.
1895: 6.
18??: 5.
1851: 1.

Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet. Flere av lokaliteten er over 70 år gamle og ligger i områder som har endret seg mye siden registreringene ble foretatt. Listen innheloder således nåværende og fortidige lokaliteter.

2.4.1 Lokaliteter i Oslo

Klapregresshoppen har 4 kjente lokaliteter i Oslo.

Lokalitet 1. Kristiania.
Individer: 1.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 1800-tallet.
Lokalitet 2. Malmøya, Oslo.
Individer: To hørt.
Miljø: Eng.
Tilstand: Ukjent.
GPS-koordinater: For internt bruk. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 17.8.1984.
Eier: Oslo kommune.
Lokalitet 3 og 4. Tøyen.
Individer: 3.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 6.9.1851.

2.5 Antall individer

Vanskelig å anslå siden kunnskapene om artens utbredelse er liten.

2.6 Beskrivelse

Klapregresshoppen blir 23-25 mm lang (hann) og 26-40 mm lang (hunn). Brun klumpete kropp. Hannen er mørkere enn hunnen, av og til svart. Bakvinger røde med svart spiss.

2.7 Økologi

Solrike varme enger eller åpne skrenter.

2.8 Livssyklus

Ufullstendige opplysninger.

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Linné i 1758. Påvist i Norge i 1851. Funnet rundt kysten av Indre Oslofjord, et arbeid som i hovedsak er utført av privatpersoner. 

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere klapregresshoppe.

3. Formål

Det overordnete formålet er å overvåke klapregresshoppens tilstand.

4. Overvåkingsprogram

Områder som ble undersøkt var øyene i Oslofjorden: Lindøya, Heggholmen, Bleikøya, Nakholmen og Store Herbern. Årsaken til at disse øyene ble undersøkt skyldes at arten er påvist på Malmøya i nyere tid. De undersøkte øyene og Malmøya har likt miljø og grenser til hverandre. Gresshoppen kan forflytte seg mellom øyene. Sannsynligheten for dens tilstedeværelse er således større her enn andre steder i Oslo kommune.

Det ble lyttet etter arten under parringstiden i juli til september. Videre ble det lett etter nyklekkete nymfer i mai og voksne individer fra juli til september.

Arten ble ikke påvist. Dette kan skyldes følgende:

- klapregresshoppen er ikke til stede

- klapregresshoppen er til stede, men ble ikke funnet

I første omgang er det viktig å få avklart om arten lever på øyene i Oslofjorden eller om den sannsynligvis er fraværende.

Norsk Naturarvs «Overvåking av klapregresshoppe» begynte i 2005.

4.1 Kortidsprogram

Påvise arten på Lindøya, Heggholmen, Bleikøya, Nakholmen og Store Herbern.

 

 

Gjenfinne arten på Malmøya.
Kartlegge artens leveområder (lokaliteter) i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Oslo kommune

 

4.2 Langtidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
Anslå bestanden i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • poetensiell rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • lett å overvåke
  • kostnadseffektiv

 

7. Tilbakegang og trusler

Det vites lite om klapregresshoppensens tidligere utbredelse.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2005-2011 10 000 NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune. 2005.

 

 

 

 

10. Ansvarlig


Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåking av klapregresshoppe».

 

Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.
Prosjektleder: Anders Endrestøl.
Prosjektmedarbeidere: Leif Aarvik, Øivind Gammelmo, Ole Jørgen Lønnve og Stefan Olberg.

11. Referanser

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv