Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Gjenoppbygging > Gjenoppbygging av sangsikade

Gjenoppbygging av sangsikade

1. Innføring

Sangsikade tilhører sikadefamilien. Arten er sjelden i hele Norden. I Storbritannia er den oppført som direkte truet. Sikaden har gått tilbake i Sverige og er sannsynligvis i tilbakegang i Norge også. I Norge er den kun kun funnet langs Oslofjorden.

Arten har 31 kjente lokaliteter i Norge.

2. Sangsikade

2.1. Latinsk navn

Cicadetta montana.

2.2 Rødlistestatus

VU (sårbar). (Status inntil 2006: Ingen.)

2.3 Lokaliteter i Norge

2006-2016: 31
2005: 27.
2003: 25.
1993: 23.
1992: 22.
1991: 15.
1989: 14.
1986: 12.
1983: 11.
1982: 10.
1979: 9.
1978: 8.
1954: 7.
1938: 5.
1875: 4.
1874: 3.
18??: 2.
1832: 1.

Kommentar: Økning i antall lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Hovedøya.
Individer: -**
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
GPS-koordinater: -
Registrert: 26.08.2005.
Overvåkningsdato: 28.07.2006.
Eier: Privat.

Lokalitet 1. Etterstad.
Individer: 1(O)
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Ingen.
Registrert: 1874.
Eier: Privat.

Lokalitet 2. Grefsenåsen.
 Individer: 1
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Registrert: Ikke oppført.
Eier: Privat.

Lokalitet 3. Hovedøya.
Individer: -**
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Registrert: 26.08.2005.
Overvåkningsdato: 26.08.2005.
Eier: Privat.

Lokalitet 4. Hovedøya.
 Individer: -**
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Registrert: 26.08.2005.
Overvåkningsdato: 26.08.2005.
Eier: Privat.

Lokalitet 5. Hovedøya.
Individer: -**
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Registrert: 26.08.2005.
Overvåkningsdato: 26.08.2005.
Eier: Privat.

Lokalitet 6. Malmøya.
Individer: -**
Miljø: -
Tilstand: Ukjent.
Registrert: Juni 1992.
Eier: Privat.

(O) observasjon
** kun sangen ble hørt

2.4 Antall individer

Vanskelig å anslå siden kunnskapene om artens utbredelse er liten.

2.5 Beskrivelse

Sangsikaden blir 23-28 mm lang. Kroppen er svart med gulaktig behåring. Vingene er lengre enn kroppen og har et distinkt ribbenett. På grunn av sin størrelse lett å kjenne igjen.

2.6 Utbredelse

Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo.

2.7 Økologi

Lever i kolonier i varme, soleksponerte, halvåpne områder, der de voksne individene holder til i busker og trær, i løvskog eller blandingsskog, ofte med bjørk. Nymfestadiet er sannsynligvis 5-8 år.

2.8 Livssyklus

Sangsikadens livssyklus er for det meste ukjent.

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Scopoli i 1772. Påvist i Norge i 1832. Funnet rundt kysten av Indre Oslofjord, et arbeid som i hovedsak er utført av privatpersoner. 

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere sangsikaden.

3. Formål

Det overordnete formålet er å ivareta og forbedre sangsikadens tilstand.

4. Gjenoppbyggings- og restaureringstiltak

Gjenoppbygging av sangsikaden foregår ved å restaurere enger der sangsikaden er påvist og nærliggende enger. Restaureringen foregår ved å hindre leveområdene deres fra å forsvinne. Sangsikadens problem er at engene den er avhengig av er forsvinner, hovadsakelig pga. gjengroing. Ved å fjerne busker og trær tilbakeføres og økes ønsket naturtype.

Norsk Naturarvs «Gjenoppbygging av sangsikade» begynte i 2005.

4.1. Kortidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Oslo kommune
Forbedre leveområdene på 3 lokaliteter ved skjøtsel.

4.2. Langtidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
Anslå bestanden i Norge.
Forbedre leveområdene på 7 lokaliteter ved skjøtsel.
Få nedgradert rødlistestatusen ved å forbedre levevilkårene på lokalitetene for dermed å øke bestanden.

5. Beslektete tiltak

England

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:
- sjelden art
- snever utbredelse og med få lokaliteter
- enkel å iverksette tiltak ovenfor
- kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Gjengroing av leveområdene. Arten er tilsynelatende begunstiget av slått.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2005-2016 4800 NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

England
England (film)

10. Ansvarlig

Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Gjenoppbygging av sangsikade».

Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.

11. Referanser

11. Referanser

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv