Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Dvergtistel

Dvergtistel

1. Innføring

Dvergtistel (Cirsium acaula)
Dvergtistel (Cirsium acaula)" er en svært sjelden art med rødlistestatus kritisk truet. På Ulvøya besto bestanden i 2011 av ca. 100 individ. Foto: Norsk Naturarv.

Dvergtistel tilhører korgplantefamilien. Planten er flerårig. Formerer seg kjønnet. Vokser på lysåpne og tørre kalkrike områder; langs kyst, beitemark og enger.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Cirsium acaule.

2.2 Rødlistestatus

Kritisk truet (CR).

2.3 Lokaliteter i Norge

En kjent.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

1. Ulvøya, Oslo.

2.4 Antall individer

2011: Ca. 100 individer.
1999: Ca. 50 individer.

2.5 Beskrivelse

Dvergtistel blir 5-25 cm høy. Bladrosetten er stor og utsperret.
Bladene er flikete med pigger. Mørkegrønn overflate og lysegrønn under. Planten har store rød-fiolette blomster. Planten har kun en blomst.

2.6 Utbredelse

Europa.

2.7 Økologi


Dvergtistel på Ulvøya. 16.6.2011. Foto: Norsk Naturarv.

I Europa; åpen, kalkholdig leirjord. Beitemark, hogstfelt, veikanter brakkmark, havstrand. I Norge kalkfuruskog ved strand.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra juli til august. Sprer seg ved kjønnet formering.

2.9 Historikk

Norge har verdens nordligste bestand. Landets utbredelse er begrenset til et 5 m2 stort område. Arten hadde større utbredelse på 1800-tallet. I 1999 telte den omkring 50 individer. I 2011 besto den av omkring 100 individer. Den blomsrer ikke hvert år.

Dvergtistel kan være en levning fra varmetiden for 7000-5000 år siden, men den kan også ha opphav som balastplant der frøene kom med balast under seilskutetiden.

I 2011 inngikk dvergtistel i Norsk Naturarv arbeid med å kartlegge og overvåke arten.

3. Formål

Overvåke artens tilstand og utvikling.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs overvåking av dvergtistel begynte i 2011.

4.1 Kortidsprogram

Overvåke bestanden i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Overvåke bestanden i Norge.

5. Beslektete tiltak

Norsk Botanisk Forening.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:
- sterkt truet art
- snever utbredelse og med få lokaliteter
- kostnadseffektiv

7. Økonomi

År Kr Finansiert av
2011 5000 NN

Norsk Naturarv (NN).

8. Lenker

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

9. Referanser

 • Bjureke, K. 2002: Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord, Nesodden - og Oslo kommune. Rapport nr.: 1/2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 23.
 • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
 • Gyldendals Store Nordiske Flora: 476. - Høiland, K. 1988: Forvaltningsplan for truete plantearter i Oslo og Akershus fylker: 24 - 26.
 • Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.
 • Werner, R. 2004: Dvergtistelen på Ulvøya overlever - ennå en stund. Firblad 17. nr. 3: 12.

 • dot


  blank

  Blank

  Årets

  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
  Forside rapport 2006
  Se rapport (PDF, 4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv