Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Gjenoppbygging av alantstengelvikler

Gjenoppbygging av alantstengelvikler

1. Innføring
 

2. Bakgrunn

Alantstengelvikler tilhører ordnen viklere. Arten er til dels vanlig på kontinentet. Sommerfuglen har sin nordligste utbredelse i Norden. Arten opptrer kun i sydlige deler av Østlandet i Norge.

2.1. Latinsk navn

Epiblema obscurana.

2.2 Rødlistestatus

EN (Sterkt truet). (Status inntil 2006: E (Direkte truet)).

2. Bakgrunn

2.3 Lokaliteter i Norge

2006-2016: 6.
2005: 7.
2003: 5
1896: 4
1990: 3.
1987: 2.
1984: 1.

Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Malmøya.
Individer: 13.
Miljø: Eng.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 3.6.1990.

Lokalitet 2. Lindøya.
Individer: 1.
Miljø: Eng.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 2008.

2.4 Antall individer

Ukjent.

2.5 Beskrivelse

Fremvingen er mørkt brungrå med en stor hvit flekk på bakkanten. Vingespenn 10-14 mm.

2.6 Utbredelse

Arten har hovedutbredelse i Akershus (Aarvik et al. 2000), men er også funnet i Åsstranda i Telemark i 2005.

2.7 Økologi

Sommerfuglen knyttet til tørre områder, helst på kalkgrunn ved kysten med planten krattalant (Inula salicina).

2.8 Livssyklus

Larven lever inne i stengelen på krattalant fra september til mai, da den forpupper seg og klekker (Razowski 2003).

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Stainton i 1861. Påvist i Norge i 1984 på Ostøya i Bærum, Akershus. Funnet rundt Oslofjorden på Konglungen i Asker og Ostøya og Størøykilen i Bærum, Akershus, Malmøya i Oslo og Åsstanda i Porsgrunn, Telemark.

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere alantstengelvikleren.

3. Formål

Det overordnete formålet er å overvåke alantstengelviklerens tilstand.

4. Gjenoppbyggingsprogram

Gjenoppbyggingen foregår ved å vedlikeholde og fremme bestanden av larvens vertsplante; krattalant. På Bleikøya er det en store bestand med krattalant. Enger er videre levested for voksne individer, og blir slått med ryddesag slik at området ikke gror igjen.

4.1 Kortidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Oslo kommune

4.2 Langtidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
Anslå bestanden i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • enkel å iverksette tiltak ovenfor
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Det vites lite om alantstengelviklerens tidligere utbredelse. I den anledning er det vanskelig å gi en vurdering.

8. Økonomi

År Kr Finansiert av
2005-2016 10 000 NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune. 2005

10. Ansvarlig


Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Gjenoppbygging av alantstengelvikleren.

Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.

11. Referanser

  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Endrestøl, E., Gammelmo, Ø., Hansen, L. O. og Lønnve O. J. 2006: Overvåkning og registrering av insekter i Oslo kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Endrestøl, E., Gammelmo, Ø., Hansen, L. O. og Lønnve O. J. 2005: Overvåkning og registrering av insekter i Oslo kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler(Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 48.

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv