Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av ertevikke

Overvåking av ertevikke

1. Innføring

Ertevikke (Vicia pisiformis)
Ertevikke. Røyken, Buskerud. Foto: Norsk Naturarv.

Ertevikke tilhører ertefamilien. Planten er flerårig. 1-2 m høy. Snor seg opp i kratt. Vokser på lysåpen, steinete jord i løvskog.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Vicia pisiformis.

2.2 Rødlistestatus

Sårbar.

2.3 Lokaliteter i Norge

2005. 5-20.

2.3.1 Lokaliteter i Buskerud

Lokalitet 1. Dellokalitet 1. Røyken.
Individer: Omkring 20
Areal: 100x10 m
Miljø: Kraftgate i skrent. Solrikt. Omgitt av glissen skog av eik, ask og hassel. Ertevikken var kun å finne under kraftledningene der plantene klatret i småtrærne.
Tilstand: Stabil.
Skjøtsel: Nei.
GPS-koordinater:
Overvåkningsdato: 2004.
Eier: Ukjent.

Lokalitet 1. Dellokalitet 2. Røyken.
Individer: Omkring 5
Areal: 10x10 m
Miljø: Skrent. Skyggefullt. Omgitt av tett skog med eik, ask og hassel. Ertevikken krøp langs bakken og noen kratt.
Tilstand: Stabil eller i tilbakegang.
Skjøtsel: Nei.
GPS-koordinater:
Overvåkningsdato: 2004.
Eier: Ukjent.

2.3.2 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 2. Bekkelaget og Nordstrand, Oslo.
Individer: Ukjent om arten fortsatt er tilstedeværende.
Areal: Ukjent.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Skjøtsel: Nei.
GPS-koordinater:
Overvåkningsdato: x.
Eier: Oslo kommune.

2.4 Antall individer

2005 Ukjent.

2.5 Beskrivelse

Ertevikke blir 1- 2 m. Grov og snau stengel. Bladene har klengetråder som de fester seg i busker og på den måten klatrer oppover. Bladene består av 3- 5 par med eggrunde småblader. Blomstene er blekgule, 1 cm lange. Belgen er 2,5- 4 cm og brun.


Foto: Norsk Naturarv.

2.6 Utbredelse

Ertevikke dokumentert i Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Siden opplysningene er gamle er det uvisst om den fortsatt er tilstede i alle fylkene. De siste år er det funnet ganske store bestander med ertevikke nær Larvik og Holmestrand. Arten er dessuten på Håøya og Nesodden.

2.7 Økologi


Foto: Norsk Naturarv.

Solrike plasser med steinrike jord i løvskog - helst edelløvskog. Opprinnelig kan det tenkes at dette er en plante knyttet rasmark og til beitedyrs sporadiske nedbeiting av områder med påfølgende gjengroing. I Norge var den antagelig tilknyttet områder som ble uregelmessig beitet eller marginale steder som tidvis ble lagt brakk i det gamle bondesamfunnet.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra juli - august.

2.9 Historikk

Har hatt større utbredelse. Er nå i tilbakegang.

I 2004 inngikk ertevikke i Norsk Naturarvs overvåknings- og gjennombyggingsprogram.

3. Formål

Overvåke ertevikkens tilstand.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs "Overvåking av ertvikke" begynte i 2004.

4.1 Kortidsprogram

Overvåke bestanden i Røyken.

Prøve å gjenfinne arten i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Overvåke arten i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • sårbar art
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • meget enkel å redde
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Ertevikke er tilsynelatende begunstiget av husdyrhold. Husdyrhold som holdt skogen lysåpen og sørget for blottlegging av jord skapte angivelig gode vilkår for arten. Fravær av beiting har angivelig ført til tilbakegang.

Arten er fra naturens side sjelden i Norge.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20054 000NN
20044 000MA og NN

Norsk Naturarv (NN). Miljøansvar (MA). Norsk Naturarv (NN)

9. Lenker

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.
Ertevikke

10. Ansvarlig

Prosjektleder: Tore Berg.

På registrering: Tore Berg.

11. Referanser

- Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
- Gyldendals Store Nordiske Flora: 250

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv