Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av heroringvinge

Overvåking av heroringvinge

1. Innføring


Heroringvingen tilhører ordnen nymfevinger. Arten er til dels vanlig på Kontinentet. Sommerfuglen har sin nordligste utbredelse i Norden. Arten opptrer kun i sydlige deler av Østlandet i Norge.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Coenonympha hero.

2.2 Rødlistestatus

Sterkt truet (EN). Sårbar inntil 2006.

2.3 Utbredelse

Østfold, Hedmark, Akershus og Oslo?.

Ullensaker, Oslo, Kongsvinger, Hamar, Sør-Odal, Eidskog, Rømskog, Ås, Bærum, Asker, Aurskog-Høland og Sørum.

2.4 Lokaliteter i Norge

2006-2011: 66.
2003: 65.
2001: 63.
1875-1999: 62.
1849: 3.
1846: 1.

Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.4.1 Lokaliteter i Oslo

2.5 Antall individer

Vanskelig å anslå da det foreligger få data om arten.

2.6 Beskrivelse

Vingespenn 28-34 mm. Vingenes overside er mørkebrune. Bakvingene har 1-4 gulringete flekker.

2.7 Økologi

I Norge er sommerfuglen knyttet til fuktige gressenger i skog og i kulturlandskap. Innerst i Oslofjorden trives den på forholdsvis tørre, men likevel frodige gressenger. Sommerfuglen er kyttet til kulturlandskapet.

2.8 Livssyklus

Vokne individer flyr i juni og i begynnelsen av juli. Eggene klekkes i juli og larven overvintrer og forpupper seg om våren.

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Linné i 1761. Påvist i Norge i 1846. Funnet på Østlandet. Sommerfuglen har forsvunnet fra Vestfold (Borre og Tønsberg), Mos (Østfold) og angivelig fra Oslo.

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke heroringvingen.

3. Formål

Det overordnete formålet er å overvåke heroringvingens tilstand.

4. Overvåkningsprogram

Arbeidet begynte i 2005 med Norsk Naturarvs «Overvåkning av heroringvinge».

4.1 Kortidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Oslo kommune

4.2 Langtidsprogram

Kartlegge alle lokaliteter i Norge.
Anslå bestanden i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • meget enkel å redde
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Gjengroing av beitemark og slåtteenger.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
2005-201110 000NN
20040

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune. 2005
Heroringvinge

10. Ansvarlig


Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåking av heroringvinge av klapregresshoppe».

Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.
Prosjektleder: Anders Endrestøl.
Prosjektmedarbeidere: Leif Aarvik, Øivind Gammelmo, Ole Jørgen Lønnve og Stefan Olberg.

11. Referanser

  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Endrestøl, E., Gammelmo, Ø,. Hansen, L. O, og Lønnve O., J., 2005: Overvåkning og registrering av insekter i Oslo kommune. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 48.

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv