Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Bygdøy

Bygdøy

Bygdøy er en 3,6 km² stor halvøy i Indre Oslofjord. Området består delvis av dyrket mark, skog og boligområder. Bygdøy står i en nasjonal særklasse med sine naturverdier innen geologi, klima og artsmangfold.

Fotografert 08.06.06.
Frognerkilen sett fra Bygdøy med Dronningberget til venstre.

Bygdøy var inntil 1800-tallet en øy. I dag er den en halvøy i Oslofjorden. Området er lite utbygget for å ligge i hovedstaden. Dette skyldes i hovedsak at Kongsgården ligger her og at driften har medført at et større jordbruksområde er holdt i hevd. Kun i syd er halvøya bygget ut med boliger og museer.

Halvøyas geologi har sin bakgrunn i at området en gang var et tropisk hav. Senere har lava presset seg igjennom den fossile havbunnen (kambrosilur) og etterlat gangbergarter enkelte steder. Topografien med mange smale åser skyldes at kambrosiluren ble foldet da landet kolliderte med Grønland. Dette danner et ribbedallandskap hvilket bare finnes i et belte fra Oslo til Asker, men som nå kan best sees på Bygdøy.

Den vekslende naturen med kulturlandskap, skog, kalktørrenger, våtmarker og kyst bidrar til at området ligger i nasjonal toppklasse med antall fugl-, plante- og sopparter.

Kulturlandskap

Landskapsbildet på Bygdøy har på mange måter beholdt den karakteren den har hatt i årtusener. Her er det dyrket- og beitemark. Bygdøy fremviser hvordan kambrosilurbygden Oslo så ut før den ble en by.

Fotografert 08.06.06.
Beitende kyr på Bygdøy holder landskapet i hevd.

Fotografert 08.06.06.
Jordbruksområde på Hensenga.

Fotografert 08.06.06.
Beitemark med eik.

Topografi

Bygdøy har et karakteristisk landskap bestående av langstrakte smale åser som strekker seg én retning. Disse formasjonene har oppstått av indre stukturer i kambrosiluren og danner et ribbedallandskap. Denne topografien finnes kun noen få steder i Indre Oslofjord og er tydligst på Bygdøy. Kysten består i hovedsak av sva, men veksler enkelte steder fra strender til stup.

Fotografert 08.06.06.
Bestumkilen sett fra Bygdøy.

Fotografert 28.04.06
Kongeskogen mot Nesoddtangen.

Geologi

Berggrunnen består av kambrosilur oppbygget av vekselvis kalk og skifer. Fossiler forekommer enkelte steder. Senere geologiske prosesser har ført til foldinger av de sedimentære lagene samt at vulkanske bergarter har trengt igjennom. Disse gangbergartene stammer fra perm og består av diabas, syenitt og porfyr.

Fotografert 08.06.06.
Kambrosilur med gangbergart (lava som presset seg gjennom berget og siden størknet).

Fotografert 28.04.06
Den ujevne nedbrytningen av kalk og skifer danner ulike former i de kambrosilurske bergartene.

Klima

Norges høyeste gjennomsnitts sommertemperatur er målt her. Klimaet er varmt, tørt, men med relativt mye nedbør om sommeren.

Biologi

Bygdøy har landets største forekomst med plante- og sopparter. Av landets rundt 2000 plantearter er 796 dokumentet på Bygdøy. Flesteparten av disse artene er varmekjære og kalkkrevende.

Fotografert 08.06.06
Oslosildre står på Bygdøy. Planten vokser i et belte fra Oslo til Stockholm og er således stedegen for Norge og Sverige. Arten er en norsk ansvarsart. Siden den ble først funnet i Oslo har den fått hovedstadens navn.

Norges rikeste soppsamfunn med 747 arter ligger på halvøya. På Dronningberget er det registrert nærmere 170 sopparter, sannsynligvis finnes det rundt 250 sopparter her. Til sammen er det registrert over 6000 sopparter i Norge. Dronningberget har Norges største forekomst med utrydningstruete arter, så og si alle sopper, for osloslørsopp og lindeslørsopp utgjør denne åsrygen halvparten av artenes globale leveområde. Soppene medfører at Dronningberget har internasjonal verdi.

Fotografert 28.04.06
Stor salamander, en av Norges mest utrydningstruete art, lever på Bygdøy. Dette er en av hovedstadens sterkeste bestander.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv