Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av eseltistel

Overvåking av eseltistel

Eseltistel
Rødlistestatus: Direkte truet.
Utbredelse: Europa. Har sin nordligste utbredelse i Syd-Norge.
Leveområde: Knyttet til åpen og næringsrik mark. Gårdstun, festninger, skrotmark i byer, ballast, møller og siloer. Syv av tilsammen 23 norske funn er ved havstrand eller umiddelbart nær sjøen.
Levested:  Oslo: Akershus festning. Siste registreringsår 1865.
Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Kommentar: Èn stabil forekomst med færre enn ti individer. Norges første fredete plante. Fôr og medisin til esel, derav navnet. Arten har antagelig kommet til landet med ballast, korn, kraftfôr eller andre varer.
Antall lokaliteter: 1 (tidligere kjent fra 23 steder).
Vernestatus: Plantefredning (efter § 13, Lov om naturvern).
Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.
Trussel: Gjengroing. Dessuten er bestanden faretruende liten.
Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten og gjeninnføring i deres naturlige habitat og overvåkning. 
 Større utbredelse av økologisk landbruk samt større mangfold i jorbruksproduksjon på gårdene med bl.a. husdyr på beite.
 Det må her legges til at dette er en plante med lav prioritet da den antagelig er en ganske nyinnvandret art.
Truete kulturbetingete planter i Norge 2. Gårdstun.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv