Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av isop

Overvåking av isop

 • 2.5 Antall individer
 • 2.6 Beskrivelse
 • 2.7 Økologi
 • 2.8 Livssyklus
 • 2.9 Historikk
 • 3. Formål
 • 4. Overvåkingsprogram
 • 5 Beslektete tiltak
 • 6 Grunnlag for valg av art
 • 7 Tilbakegang og trusler
 • 8 Økonomi
 • 9 Lenker
 • 10 Ansvarlig
 • 11 Referanser

   1 Innføring

   Isop (Hyssopus officinalis)

   Isop tilhører leppeblomstfamilien. Flerårig plante. Vokser på lysåpne, tørr og kalkrik steinete jord. Arten ble antagelig innført under middelalderen og har siden forvillet seg.

   2 Bakgrunn

   2.1 Latinsk navn

   Hyssopus officinalis.

   2.2 Rødlistestatus

   Sårbar.

   2.3 Utbredelse

   2005: Oslo, Buskerud og Hemark.

   2.4 Lokaliteter i Norge

   2005 3. 1900 Flere enn 10.

   2.4.1 Lokaliteter i Oslo

   Areal: ? Miljø: Øy: Store Herberen. Antall individer: Færre enn 10. Tilstand: Rimelig bra, men synes å være truet av gjengroing av syrin. GPS-koordinater: - Overvåkningsdato: 27.07.01. Utført av Kristina Bjureke, Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Botanisk museum. Eier: Statsbygg

   2.4.2 Lokaliteter i Buskerud

   Areal: 3x6 m. Miljø: Åpen, soleksponert, steinete tørrbakke. Antall individer: ca. 15. Tilstand: Stabil. GPS-koordinater: - Overvåkningsdato: 2004-2005. Eier: Privat.

   2.4.3 Lokaliteter i Hedmark

   4 - 5 individer på strandklipper ved Mjøsa bestående av kambrosilur på Domkirkeodden.

   2.5 Antall individer

   2006: Antatt å være 20-60 individer i vill tilstand. Fordelt på tre lokaliteter. 2005: Antatt å være 20-60 individer i vill tilstand. Fordelt på tre lokaliteter.

   2.6 Beskrivelse

   Isop blir 20-50 cm høy. Med sine mange forgreninger fremstår den som en halvbusk. Stengelen er rette og bladene smale. Blomstene er mørkeblå og 7-12 mm lange, sjelden røde/rosa eller hvite.

   2.7 Økologi

   Åpen næringsrik, tørr, kalkrik jord. Trives på steinete bakker, veikanter, grustak, brakkmark og bergskrenter.

   2.8 Livssyklus

   Planten er flerårig. Blomstrer fra august til september.

   2.9 Historikk

   Isop er opprinnelig en gammel krydder- og medisinplante fra Syd-Europa. Under middelalderen ble den innført til Norge for å dyrkes i urtehager i klostre. Derfra har arten noen få steder naturalisert. Senere har arten også vært mye brukt som hageplante i moderne tid. En del steder har arten forvillet seg fra slike forekomster. Norge har tre forekomster som meget mulig stammer fra middelalderen som det er spesielt viktig å sikre. Det som betraktes som interessante forekomster er de med bakgrunn i middelalder.

   Arten har vært i tilbakegang i helle forrige århundre og er nå utgått fra: Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

   I 2004 inngikk isop i Norsk Naturarvs overvåkningsprogram og frøbankprosjekt med dyrking i urtehage på Ringerike.

   3 Formål

   Overvåke buskerudbestanden.

   4 Overvåkingsprogram

   4.1 Kortidsprogram

   Kartlegge lokaliteten i Buskerud.

   Anslå bestanden i Buskerud.

   4.2 Langtidsprogram

   Kartlegge alle lokaliteter i Norge.

   Anslå bestanden i Norge.

   5 Beslektete tiltak

   Fylkesmannen i Oslo og Akershus har foretatt en registrering på øyene i Indre Oslofjord. I denne registreringen ble isop dokumentert.

   6 Grunnlag for valg av art

   Kriterier:

   - sårbar art

   - snever utbredelse og få lokaliteter

   - kostnadseffektiv

   7 Tilbakegang og trusler

   Endringer i gårdsdrift med påfølgende færre frittgående husdyr med påfølgende gjengroing.

   8 Økonomi

   ÅrKrFinansiert av
   20054000NN
   20044000MN og NN

   Norsk Naturarv (NN). Stiftelsen Miljøansvar (MA).

   9 Lenker


   Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

   10 Ansvarlig


   Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåkning av isop».

   Prosjektleder: Torbjørn Røberg.

   Registrert av:

   2004-2005: Torbjørn Røberg.

   11 Referanser

   - Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.

   Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2002: Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord. Nesodden - og oslo kommune.

   Høiland, K. 1995: Truete kulturbetingete planter i Norge 2. Gårdstun: 19.


  • dot


   blank

   Blank

   Årets

   Insektrapport 2018

   Les mer...


   Insektrapport 2014

   Les mer...


   Insektrapport 2011

   Se rapport 40 MB


   Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
   Flaggermus i Oslo-kirker 2009
   Se rapport (PDF, 724Kb)


   Insektrapport 2008
   Insektsrapport
   Se rapport (PDF, 40Mb)


   Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

   Se rapport (PDF, 1,2Mb)


   Registrering av amfibier i Oslo 2008

   Se rapport (PDF, 384Kb)


   Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
   Rapportforside
   Se rapport (PDF, 2,3Mb)


   Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

   Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


   Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
   Forside rapport 2006
   Se rapport (PDF, 4Mb)

   blank
   Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv