Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av gatemelde

Overvåking av gatemelde

1. Innføring

Gatemelde tilhører meldefamilien. Planten er ettårig. Vokser på lysåpne områder. I Norge tilfeldig innført og de aller fleste steder helt sporadisk, men synes å ha en lokalitet hvor den opptre årlig.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Chenopodium murale.

2.2 Rødlistestatus

Ingen.

2.3 Utbredelse

Oslo.

2.4 Lokaliteter i Norge

1.

2.4.1 Lokaliteter i Oslo

1. Oslo.

Individer 2008: 3 individer: Fordelt på 3 dellokaliteter.
Dellokalitet 1. Et 15 cm høyt individ i berberisbed 1 m S for inngangen til Balchensgate 7. Bed ellers rensket for ugress.
Dellokalitet 2. 2 småplanter, hver 10 cm høye, tett sammen mellom veg og fortauskant i krysset Gimlevegen og Balchensgate. Hvert individ sterkt forgrenes og fortsatt i blomst.
Dellokalitet 3. Ingen planter.
Konklusjon: Antall individer varierer sterkt fra år til år. Bestanden vurderes å være ustabil.

Individer 2007: Omkring 66 individer: Fordelt på 3 dellokaliteter.
Dellokalitet 1. Sydsiden av Balchensgate nr. 7. Flott og rikelig utviklet bestand i berberisbed, (japansk berberis). Rundt 50 velutviklete og til dels forgrenete planter, men vanskelig å anslå helt nøyaktig bestanden. Mange av plantene var i frukt.
Dellokalitet 2. I forhave (berberis/syrinbedd) mellom nr. 5 og 7 over en strekning på 20 m. 16 planter gjennomgående mindre enn på dellok. 1, men påfallende rikelig forgrendet. I tillegg kommer noen småplanter i samme område mellom gatesteiner.
Dellokalitet 3. På nordsiden av nr. 5 i luket berberissbedd ble det ikke observert individer i år.

Individer 2006: 6-7 individer: Fordelt på 3 dellokaliteter. Forhave mellom Balchensgate nr. 6 og 7 ingen pga. ugressgluking. I hjørnet Gimle og Balchensgate, få og små individer.

Individer 2005: 8 blomstrende og 7-8 sterile.
Areal: 50x3 m.
Miljø: Arten opptrer i blomsterrabatter, forhaver, fortau og nær husvegger. Arten vokser kun på nordsiden av Balchensgate nr. 5 til krysset ved Gimleveien.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: I 2005 så opptråde den i 1 eks. i forhave i Balchensgate nr. 5. NM 95485,43540.
Syv store eks. ved nr. 7 NM 95472, 43533 i barlindbeplantning.
7-8 små eks. ved fortauskanten i krysset Balchensgate - Gimleveien. NM 95467,43537.
Første gang sett: 1980-årene.
Overvåkingsdato: 23.08.2005.
Eier: Ukjent.
Konklusjon: Bestanden har vært betydelig større andre år. Ugressluking er antagelig den største trusselen mot planten.

2.5 Antall individer

Bestanden varierer sterk fra år til år. Høyeste antall omkring 66 individer. Laveste antall 3 individer. Dette er den totale kjente bestanden for hele Norge.

2.6 Beskrivelse

Gatemelde blir 10-80 cm høy. Stengelen er rett, nesten snau. Bladene 2-6 cm, er trekantet til ruteformet med spisse tenner, blanke oppå og melete under. Blomstene er uanselige. Frø 1,1 -1,5 mm, runde, svartglinsende med skarp kjøl langs kanten og overflate med fine groper.

2.7 Økologi

Næringsrik, tørr jord i soleksponerte områder. Gatemiljø i Norge.

2.8 Livssyklus

Gatemelde er ettårig. Blomstrer fra juli til september. Hvert individ har både hann- og hunnblomster. Arten har trolig en frøbank i bakken slik at frø kan ligge lenge i jorden. Frøbanken medfører at det varierer hvor i gaten planten står fra år til år.

2.9 Historikk

Første gang vitenskapelig beskrevet i 1744, i Skåne i Sverige. Tidligste opplysning om planten i Norge, 1840. Har hatt få og sporadiske forekomster med hovedtyngde på 1800-tallet. Dagens lokalitet i Oslo ble oppdaget av Høiland i 1980-årene og gjenoppdaget i 2000. Denne bestanden har siden hatt en stabil forekomst.

Planten har kanskje kommet til landet med ballastjord. Ved bygging av leilighetskomplekser i Balchens gate kan frøbanken i bakken fått muligheten til å spire etter å ha ligget i flere tiår. Planten er utenfor sitt naturlige utbredelsesområde da den har sin hovedutbredelse i Syd-Europa, Nord-Afrika og i subtropisk Asia.

Utgåtte lokaliteter: Østfold: fredrikstad 1891-1919. Oslo 1840-1899. Vestfold: Tønsberg 1894 og Larvik 1919. Aust-Agder: Arendal 1895. Vest-Agder: Mandal 1882-1892. Møre og Rømsdal: Kristiansund 1866.

3. Formål

Overvåke gatemeldens tilstand og utvikling.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåking av gatemelde» begynte i 2005.

4.1 Kortidsprogram

Følge bestandens utvikling.

4.2 Langtidsprogram

Det må vurderes om planten hører til i overvåkningsprogrammet.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

- art med snever utbredelse og få individer

- snever utbredelse og med få lokaliteter

- kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Arten befinner seg i ytterkanten av sitt utbredelses område, og har derfor ustabile forekomster. I tilfelle lokaliteten i Oslo er også luking et problem.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20083000NN
20073000NN
20063000NN
20053000NN
20040

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

10. Ansvarlig


Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og gjennomfører «Overvåking av gatemelde».

Prosjektleder: Tore Berg.

På registrering:
2008: Tore Berg.
2007: Tore Berg.
2006: Tore Berg.
2005: Tore Berg.

11. Referanser

- Høiland, K: Blyttia. Norsk botanisk forenings tidsskrift. 1/2005.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv