Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av skoggulltvetann

Overvåking av skoggulltvetann

1. Innføring

Skoggulltvetann tilhører leppeblomstfamilien. Planten er flerårig. Planten sprer seg ukjønnet (vegetativt med utløpere) og kjønnet. Vokser på lysåpne områder. Trolig dominerer den vegetative spredningen.

Skoggulltvetann er en mellomeuropeisk edelløvskogsplante som hittil har vært ansett som forvillet i Norge. Den opptrer i flere underarter, og tre av disse er funnet i landet. To av dem er klare haverømlinger og en av disse er kraftig naturalisert i osloområdet, bla. på Bygdøy og Malmøya. Den tredje underarten - skoggulltvetann - er enten forvillet i gammel tid eller muligens spontan i Oslo.

Skoggulltvetann er kun kjent fra én lokalitet i Norge.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Lamiastrum galeobdolon spp. galeobdolon

2.2 Rødlistestatus

CR. Ikke vurdert før 2006.

2.3 Utbredelse

Kun påvist i Oslo.

2.4 Lokaliteter i Norge

2005-8: 1.
1995: 1.
1994: 0.
1900-50: 3.

2.4.1 Lokaliteter i Oslo.


Kun én intakt; Ekely ved Skøyen.
Individer, 2008: Lokalitet 1 (Koordinater: NM 93360, 44575) ble ikke undersøkt. Imidlertid ble tidligere kjente lokaliteter som er dokumentert i herbariet i Botanisk museum undersøkt. Herbariebeleggene er innsamlet fra 1850-tallet til 1920. Arten har hatt spredde forekomster fra Ullernområdet, Tåsen og andre steder. Det ble brukt to dager på å oppsøke tidligere områder samt tilgrensende mulige biotoper uten at det ga resultater.
Individer, 2007: Ikke undersøkt.
Individer, 2006: 2 individer med til sammen 19 skudd.
Overvåkningsdato: Juni 2006.
Individer, 2005: 3 individer med blomstrende stengler.
Overvåkningsdato: Juli 2005.
Areal: 6 m2.
Miljø: Fuktig, kalkholdig moldjord. To planter i kanten av mur mot edelløvskog. Bunnvegetasjonen er dominert av skvallerkål. På motsatt side av vegen vokser skogbingel samt flere forvillete arter.
Tilstand: Stabil?
GPS-koordinater: Koordinater: NM 93360, 44575.
Første gang sett: Ca. 1995 av Tore Berg.
Eier: Privat.

2.5 Antall individer

2008 Angivelig 2 blomstrende individer i Norge.
2007 Angivelig 2 blomstrende individer i Norge.
2006 Omkring 2 blomstrende individer i Norge.
2005 Omkring 3 blomstrende individer i Norge.

2.6 Beskrivelse

Gulltvetann blir 15-40 cm høy. Stengelen er rett og rotslående utløpere langs bakken. Bladene er eggformete med grovtannet kant. De er mørkegrønne med sølvflekket overside og mørk fiolett underside. Støttebladene lik stengelbladene. Kranset med 2-8 blomster. Blomstene er gule og ca. 2 cm lange med oransje tegninger.

En inntakt lokalitet er i dag med sikkerhet kjent: Ekely på Skøyen, Oslo. Ved innkjøringen til Ekely omkring 40 m S for avkjørselen og ca. 40 m N for ruin av Ekely.

2.7 Økologi

Fuktig, kalkholdig moldjord. Trives i løvskog, helst bøkeskog.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra mai til juni. Sprer seg ved kjønnet og ukjønnet formering. Kjønnet formering foregår med maurspredning av frø. Frøene, som har et oljerikt vedheng, ramler ned på bakken der det plukkes opp av maur og fraktes til maurtuen. Vedhenget etes, men selve frøet er uspiselig, fraktes ut av tuen og kastes. Ukjønnet formering foregår ved utløpere som setter rot.

2.9 Historikk

Skoggulltvetann som denne overvåkingen gjelder er i Oslo hovedsakelig funnet i eldre tid (1900-50). Lokalitetene lå rundt Torshov, Grefsen og Mærradalen, og de fleste er temmelig sikkert nedbygget. Området på og rundt de gamle lokalitetene nedenfor Mærradalen ble invitert av Berg i juni 2006, men ble ikke funnet noen steder. Området har imidlertid flere steder lommer med skog og kratt så det er ikke umulig at nye lokaliteter kan bli funnet ved en grndig invitering.

Det er uklart om denne arten er spontan i Norge eller ikke. Rundt Ekely vokser det en rekke spontane edelløvskogsplanter og en flere forvillete. Skoggulltvetann ser relativt spontan ut, men pr. i dag lar det seg ikke avgjøre om arten er spontan eller introdusert. Forekomster er uansett av stor interesse, og for øyeblikket eneste sikre kjente forekomst. Imidlertid viser eldre herbariebelegg at den er funnet flere steder i Ullernområdet og forekomsten ved Ekely kan være den østligste utløperen av disse forekomstene. Disse lokalitetene bør reinventeres for å se om de er nedbygget eller ikke. Den vanlige forvillete typen av arten finnes S for Ekely slik at begge underartene finnes i området.

En del av den ene planten ble flyttet til Botanik hage i 2006 av Naturhistorisk museum.

3. Formål

Overvåke gulltvetannens tilstand og utvikling.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåkingsprogram av gulltvetann» begynte i 2005.

4.1 Kortidsprogram

Lete opp eldre lokaliteter.

Anslå bestanden i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Årlig overvåkning av arten.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

- snever utbredelse og med få lokaliteter

- kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Utbygginger.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20086000NN
20070NN
20065000NN
20055000NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

10. Ansvarlig


Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og gjennomfører «Overvåking av gulltvetann».

Prosjektleder: Tore Berg.

På registrering:
2008: Tore Berg.
2007: Tore Berg.
2006: Tore Berg.
2005: Tore Berg.

11. Referanser

 • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
 • Til toppen av siden


  dot


  blank

  Blank

  Årets

  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
  Forside rapport 2006
  Se rapport (PDF, 4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv