Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Overvåking av hunderot

Overvåking av hunderot

1. Innføring

Hunderot tilhører leppeblomstfamilien. Planten er flerårig. Vokser på lysåpne næringsrike områder. Arten er en kulturbetinget plante som tilhører et klassisk element av landsby- og festningsplanter. I likhet med løvehale og legekattemynte tilhører hunderot  elementet av kulturhistoriske og kulturbetingete planter. Planten er i tillegg introdusert mer tilfeldig ved kornsiloer og med ballast og lignende. Hunderot er kjent fra tre stabile lokaliteter i Norge hvorav én i Oslo.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Ballota nigra.

2.2 Rødlistestatus

Ikke oppgitt. (Status inntil 2006: E (direkte truet).

2.3 Utbredelse

1. Stavern, Vestfold.

2. Moss, Østfold.

3. Akershus festning, Oslo kommune. (4 dellokaliteter).

2.4 Lokaliteter i Norge

3.

2.4.1 Lokaliteter i Oslo

Hunderot vokser under Akershus festning fra Knutstårnet i S og N-over til S-innslaget til N-ligste jernbanetunnel.


Dellokalitet 1. Knutstårnet, Akershus festning, Oslo.

Denne lokaliteten består av 4 nærliggende underinndelinger: A, B og C.

Generelt for lokalitetene ved Knutstårnet vokser plantene i gressvegetasjon og ofte sammen med ugress som skvallerkål, brennesle og døvnesle, og gjengroing med disse kan utgjøre en fare. Mange av plantene var i år som i fjor merket med små pinner. Dette tyder på at noen er klar over plantens tilstedeværelse og tar hensyn til dem ved klipping av vollene.

Underinndeling A. Tett bestand rett S for porten under mur.
Individer, 2008: Omtrent 5 planter med tilsammen 40 stengler, flere opptil 0,5 m høye.
Individer, 2007: 5 planter spredd over 4 m rett syd for porten, mot mur. Plantene var generelt i god vigør, men ganske kortvokste, hver plante med mange stengler. Plantene hadde 3, 10, 5, 20 og 8 stengler. Plantene vokser generelt sett med brennesle og andre ugressarter.
Individer, 2006: Muligens 5 høye planter med tilsammen 30 skudd opptil 0,5 m høye. Dertil en isolert plante ca. 10 m lenger S mot muren med ca. 20 skudd.
Individer, 2005: 32 skudd fra muligens 5 planter.
Areal: 1 m x 1 m.
Miljø: Mellom gangsti og mur.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 97130, 42178.
Første gang sett: 1999 gjennfunnet av Tore Berg og Anders Often.
Overvåkningsdato: 10.08.2005, august 2006, august 2007 og 12.11.2008.
Eier: Forsvaret.

Underinndeling B. Ved mur rett nedenfor trappen 2 planter  med 1 meters mellomrom i almeoppslag.
Individer, 2008: 4 planter med henholdsvis 5, 6, 7 og 10 stengler, opptil 0,5 m høye.
Individer, 2007: Lokalitet ved portens nordside nedenfor mur. 3 store og 4 mindre planter de store svært vitale med henholdsvis 20, 20 og 13 skudd, de mindre med 2-5 skudd. Vokser hovedsakelig sammen med skvallerkål. Litt syd for dette er det satt opp et gjerde pga. rasfare fra mur. Der ble det på avstand observert minst 2 planter, men det var umulig å få invitert denne lokaliteten. Syd for gjerdet på portens sydside er det 1 vital plante med 18 stengler. Lokalitene er under god oppsikt angivelig av Forsvaret og flere av plantene er merket med gule pinner. Statusen for lokalitene ved Knutstårnet virker god. Det må evenuelt passrs på at plantene ikke overgros av ugress.
Individer, 2006: 2 planter; 1 planter med henholdsvis 8 blomstrende skudd tilsammen og 1 en m høyt blomstrende skudd.
Individer, 2005: 8 planter.
Areal: 10 m x 5 m.
Miljø: Eng.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 97119, 42171.
Første gang sett: 1999 gjennfunnet av Tore Berg og Anders Often.
Overvåkningsdato: 10.08.2005, august 2006, august 2007 og 12.11.2008.
Eier: Forsvaret.

Underinndeling C. Under mur, ca 2 m S for porten.
Individer, 2008: 2 store planter med henholdsvis 10 og 5 stengler, opptil 1 m høye. I tillegg 2 småplanter i muren. Ingen planter ble sett i inngjerdet området. Inngjerdet i forbindelse med restaurering av muren på Akershus festning.
Individer, 2007: 1 kraftig og flere mindre planter.
Individer, 2006: 1 kraftig og flere mindre planter i gresskledd vegetasjon i bakke ca. 20 m nedenfor muren.
Individer, 2005: 2 planter.
Areal: 1 m x 1 m.
Miljø: Eng.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: For internt bruk.
Første gang sett: 1999 gjennfunnet av Tore Berg og Anders Often.
Overvåkningsdato: 10.08.2005, august 2006, august 2007 og 12.11.2008.
Eier: Forsvaret.

Dellokalitet 2. Jernbanetunnel, sydligste, Akershus festning, Oslo. Rett ovenfor havnelager 35.
Individer, 2008: 3 planter S for tunnelen, 2 små og 1 stor med tilsammen 10 stengler, opptil 1 m høye.
Individer, 2007: Noen få skudd i år, men så ble det lagt en kvisthaug over i år slik at det ikke ble observert planter i høst.
Individer, 2006: 2 mindre planter i blomst og frukt under gjerdet.
Individer, 2005: 0.
Overvåkningsdato: 10.08.2005, august 2006, august 2007 og 12.11.2008.
Areal: 2 m x 2 m.
Miljø: Skrotmark. I sydsiden av jernbanetunnel ved Romeriksbastionen. Forekomsten er eller var ved gjerdet som sperrer tunnelen.
Tilstand: Ustabil. Forekomsten ble ikke funnet på stedet i år, men den var der i 2003-2004.
GPS-koordinater: NM 97072, 42304.
Første gang sett: 2003 av Tore Berg.
Eier: Forsvaret.

Dellokalitet 3. Jernbanetunnel, nordligste, Akershus festning, Oslo. Rett ovenfor havelager 34.
Individer, 2008: 6 planter med ca 60 stengler, opptil 1 m høye. Tett bestand langs gjerdet som sperrer inngangen på 5 m.
Individer, 2007: Tett bestand på 2x4 m opptil 1 m høye. Minst 10 individer med tilsammen over 50 stengler. God vitalitet på plantene. Pga. murene langs Akershus som man er redd det skal rase blokker fra er planlagt restaurert pga. er det satt opp nytt gjerne og mange områder er avsperret. Ved restaureringsarbeid er det viktig at dagens lokaliteter ikke skades.
Individer, 2006: Under gjerdet en svær forgrenet plante, 1,8 m høy. I tillegg sto det innenfor gjerdet et tett bestand med lavere planter over 2 x 3 m, sammen med burot.
Individer, 2005: Ca. 50 skudd fordelt på minst 10 individer.
Areal: 2 m x 3 m.
Miljø: Skrotmark/jernbanetunnel.
Tilstand: Svært fin og vital bestand med velvokste opptil 1,5 m høye planter.
GPS-koordinater: NM 97042, 42430.
Første gang sett: 1999?
Overvåkningsdato: 10.08.2005, august 2006, august 2007 og 12.11.2008.
Eier: Forsvaret.
Kommentar: Det at bestanden langs Akershus festning består av 3 delpopulasjoner, gir en trygghet mot tilfeldig ødeleggelse. Den nordligste tunnelpopulasjonen er vel så vital som den under Knutstårnet og gjerdet gir en ekstra sikkerhet mot ødeleggelser. Denne tunnelpopulasjonen synes ikke spesielt truet av ugress. Selv om begge tunnelpopulasjonene står tørt til del inni tunnelene så synes ikke dette å gå utover plantens vitalitet.

Oppsummering, 2008: Hele hunderotbestanden i Oslo. De ser ut til å klare seg rimelig godt, samt at den har tatt seg opp ved den sydligste tunnelen hvor den har vært borte. Imdidlertid kan restaurering av murene være en fare hvis det ikke tatt hensyn til påviste planter under restaureringsarbeidet.

2.5 Antall individer

Omkring 25.

2.6 Beskrivelse

Buskformet flerårig urt med lodne hjerteformete blader. Blir opptil 1,5 m høy. Rosa blomster.

2.7 Økologi

Åpen næringsrik, tør jord, men trives ikke med overgjødsling. Trives på gårdstun, ved hus, vegkanter, hønsegårder, parker, kirkegårder og gamle festninger.

2.8 Livssyklus

Flerårig plante.

2.9 Historikk

Medisinplante som trolig kom til Skandinavia under middelalderen.

Planten har gått sterkt tilbake i Norge de siste hundre årene. I Norge var arten en periode antatt utgått (Høiland 1995), men siden nyfunnet i Stavern, Vestfold (1999) og i Akershus festing, Oslo (1999) og Moss, Østfold (2000). Arten ble da funnet under Knutstårnet, men ved en grundigere inventering noen år senere ble den også funnet ved sydutgangene ved begge de gamle jernbanetunnelene vest for Munketårnet.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Hunderot inngår i Norsk Naturarvs frøbank- og urtehageprosjekt. Rundt 40 frø innsamlet i 2001 fra oslobestanden. Noen av disse ble samme år gitt til Agder naturmuseum og botaniske hage.

3. Formål

Det overordnete formålet er å følge med på utviklingen fra år til år.

4. Overvåkingsprogram

Undersøke bestandsutvikling.

Norsk Naturarvs «Overvåking av hunderot» begynner i 2003.

4.1 Kortidsprogram

Anslå bestanden og bestandsutvikling i Oslo kommune.

4.2 Langtidsprogram

Anslå bestanden og bestandsutvikling i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • direkte truet art
  • meget enkel å sette inn tiltak ovenfor
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Tap av leveområder ved omlegging av gårdsdrift og omlegging av grøntområder i bynære strøk.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20085000NN
20075000NN
20065000NN
20055000NN
20041000NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

10. Ansvarlig

Norsk Naturarv har tatt står for gjennomføring av "Overvåking av hunderot".

Prosjektleder: Tore Berg.

På registrering:
2008: Tore Berg.
2007: Tore Berg.
2006: Tore Berg.
2005: Tore Berg.

11. Referanser

  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Høiland, K. 1995: Truete kulturbetingete planter i Norge 2. Gårdstun: 21.

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv