Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Overvåkning > Overvåking av lodnefiol

Overvåking av lodnefiol

1. Innføring

Lodnefiol fra Oslo. Foto: Torbjørn Røberg

Lodnefiol tilhører fiolfamilien. Planten er flerårig. Blomst og blad direkte fra rotstokken. Vokser på lysåpne kalktørrenger. Forekomsten i Norge er nordgrensen av en sydlig art.

Meget sjelden på landsbasis, men har hatt og har fortsatt en rekke lokaliteter i Oslo.

Siden bevilgningen kom sent, 30. mai, var arten avblomstret før arbeidet kunne iverksettes. Befaring på en del av lokene ble gjort i år og sammen med tidligere undersøkelser skulle dette gi en rimelig oversikt over artens status i Oslo.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Viola hirta.

2.2. Rødlistestatus

Sårbar (VU).

2.3 Lokaliteter i Norge

Omkring 14.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Omkring 9.

I Oslo har arten fire hovedutbredelsesområder; på og rundt Skøyen, Ola Narr, Lindøya og Hovedøya. Flere mindre forekomster på Skillpadden og i Grorud.

Lokalitet 1. Skøyen, Oslo.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Areal: Flere hunder m2.
Miljø: Parkskog.
Tilstand: Stabil.
2006: Bestanden inntakt.
2005: Arten har 9 delforekomster rundt Skøyen hovedgård. Den største er like Ø og SØ for hovedbygningen med flere hundre individer. Den forekommer også S for hovedgården litt N for Mellom-Skøyen, men bestanden her er kraftig desimert pga. habitatsendringer og ødeleggelse.
GPS-koordinater: -.
Første gang sett: -
Eier: Privat.

Dellokalitet 1.1. NV for krysset Gustav Vigelandsvei/Thorvald Erichsensvei, Skøyen, Oslo.
Individer: Mindre forekomst.
Areal: 10 m2.
Miljø: Parkskog.
Tilstand: Ustabil, truet av gjengroin på sikt.
GPS-koordinater: -.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: Privat.

Dellokalitet 1.2. Like SV for Skøyen hovedgård nær gjerdet, Skøyen, Oslo.
Individer: Litt lodnefjol og bybrid mellom lodenfiol og markfiol. Hvorav den ene gybridtuen var 2 m2.
Areal: Omkring fem m2.
Miljø: Parkskog.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 94342, 44553.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: Privat.

Dellokalitet 1.3. N og Ø for Skøyen hovedgård flere delforekomster, Skøyen, Oslo.
Individer: Omkring 40. Ytterligere en forekomst ligger i utkanten av Vigelandsparken ca. 200 m V for Monolitten og 100 SV for Livshjulet. Omkring 18 idivider på liten kolle, samt 3 individer på på gresplen 20 m lenger Ø.
Areal: Omkring 100 m2.
Miljø: Parkskog.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 94746, 44598.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: Privat.

Dellokalitet 1.4. Ø for Gustav Vigelandsvei 50/52, Skøyen, Oslo.
Individer: Mange små planter, stor bestand. Areal: Omkring 50 m2.
Miljø: Glissen trebesatt kolle, trolig nyetablert.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 94614, 44441.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: 23.04.2007.
Eier: -.

Dellokalitet 1.5. Rett sønnenfor vis-a-vis Jonsrudvei nr. 25 og på veiens N-side, Skøyen, Oslo.
Individer: Omkring 13. Areal: Omkring 50 m2.
Miljø: Vegskjæring.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 94593, 44373.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: -.

Dellokalitet 1.6. Rett Ø for Skøyen kirke på Skøyenveiens V-side, Skøyen, Oslo.
Individer: Få. Areal: Omkring 10 m2.
Miljø: Plen.
Tilstand: Ustabil.
GPS-koordinater: NM 94342, 44723.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: -.

Dellokalitet 1.7. Skøyenveien 38, 20 m V for porten, Skøyen, Oslo.
Individer: Stor bestand. Areal: Omkring 50 m2.
Miljø: Plen.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 94393, 44668.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: -.

Dellokalitet 1.8. Prinsessealleens N-side, rett S for Prinsessealleen 13, Skøyen, Oslo.
Individer: 5 individer hvorav 2 store. I tillegg forekommer 2 idivider 5 m V for Prinsessealleen 13. Areal: Omkring 50 m2.
Miljø: Plen.
Tilstand: I tilbakegang.
GPS-koordinater: NM 94325, 44190.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: -.

Dellokalitet 1.9. Skøyen, Oslo.
Tilstand: En forekomst er sterkt redusert delvis pga. bygging av blokker med tilhørende opparbeiding av plen.
Overvåkningsdato: 2005. September 2006. April-mai 2007.
Areal: 10 m2.
Miljø: Blokk og plen.
Tilstand: Ustabil.
GPS-koordinater: -.
Første gang sett: -
Eier: Privat.

Lokalitet 2.1. Lindøya, Oslo.
Individer: Stor bestand.
Areal: Omkring 10 m2.
Miljø: Kalkfuruskog.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: -.
Overvåkningsdato: 03.10.06 og april-mai 2007.
Første gang sett: -
Eier: -.

Dellokalitet 2.2. En ny mindre bestand ble funnet langs vegen Romerbrygga og butikken ca. 50 m Ø for hytte 21, Lindøya, Oslo.
Individer: Stor bestand.
Areal: Omkring 2 m2.
Miljø: Kalkfuruskog.
Tilstand: Ukjent.
GPS-koordinater: NM 95598, 40318.
Overvåkningsdato: 03.10.06 og april-mai 2007.
Første gang sett: 03.10.06 og april-mai 2007.
Eier: -.

Lokalitet 3. Ola Narr, Oslo.
Individer: Stor bestand.
2008: Arten har tatt seg opp igjen slik at det nå 5 m V for flaggstangen funnet ca. 30 individer spredd på trebevokst kolle med oppslag av bringebær og rips. Et halmgjerde går over lokaliteten, som er delvis ødelagt.
2007: God blomstring. Dels mye under Ola Narr-høydens V-skråning, skogen åpnet opp og busker ryddet. Dels langs stien på begge sider langs etter 100 m S for hoppbakke. Tatt seg sterkt opp der. Overvåkingsdato: 16.04.2007. Ved Økernveien ca. 25 planter over 50 m. Også litt lodnefjol på haugen mellom Løkka barnehage og Tøyenbadet. Generelt kan det sies at bestanden er i fremgang på Ola Narr/Tøyenområdet.
2005 og 2006: Vokser spredt på rasmarker, men også på mer gressdominert mark og arten synes her å være i en hvis tilbakegeng. I september i 2005 ble det funnet en ny liten lokalitet N for Carl Bernhards plass på gamle sykehuskomplekset Sophies minde. På en liten høyde N for bygningene, nær flaggstangen, ble det funnet 20x30 m en ganske god bestand. Et par planter vokste også lenger Ø. Ved reinventering i mai 2006 viste det seg at området var blitt delvis ødelagt og dekket av halmballer og liknende og hovedbestanden ser ut til å være utgått. Dette trass i at lokaliteten ble forvist høsten 2005 til Oslo kommune. Det ser ut til at det er igjen ett eller to eksemplarer utenfor området. Denne nyoppdagete forekomster er derfor er derfor allerede ødelagt.
Areal: Omkring 10 m2.
Miljø: Kalkfuruskog.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: NM 99243, 44714.
Overvåkningsdato: .
Første gang sett: -
Eier: -.

Lokalitet 4. V for Store østre krutthus på begge sider av stien til 80 m lenger V, Hovedøya, Oslo.
Individer: Stor bestand.
Areal: Omkring 40 m2.
Miljø: Skogssti.
Tilstand: Stabil.
GPS-koordinater: -.
Overvåkningsdato: 17.04.2007.
Første gang sett: -
Eier: Staten.

2.4 Antall individer

Ikke nok data til å gi en vurdering.

2.5 Beskrivelse

Lodnefiol blir 5-15 cm høy. Blader og stilk er hårete; derav navnet lodnefiol. Bladene er avlange hjerteformete med korte tannete øreblader. Blomsterskaftet er omgitt av tannete øreblad. Blomstene er blåfiolette, 15 mm, og uten lukt.

2.6 Utbredelse

Indre Oslofjord.

2.7 Økologi

Trives på lysåpne plasser. Næringsrik kalkrik tørr jord.

2.8 Livssyklus

Planten er flerårig. Blomstrer fra april til mai.

2.9 Historikk

Arten har hatt større utbredelse i Indre Oslofjord. Kjente lokaliteter som ikke har forsvunnet har hatt større bestander. Noen av lokalitetene er imidlertid helt eller delvis nedbygget, og dessuten synes arten lett å gå ut pga. gjengroing.

3. Formål

Det overordnete formålet er å sikre artens overlevelse i Norge.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåkning av lodnefiol» begynte i 2005.

4.1 Kortidsprogram

Kartlegge alle dellokaliteter i Oslo kommune. Anslå bestanden i Oslo kommune Forbedre leveområdene på 4 dellokaliteter ved skjøtsel.

4.2 Langtidsprogram

Kartlegge alle dellokaliteter i Norge. Anslå bestanden i Norge. Forbedre leveområdene på seks dellokaliteter ved skjøtsel. Få nedgradert rødlistestatusen ved å forbedre levevilkårene på dellokalitetene for dermed å øke bestanden.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier: Sårbar art Snever utbredelse og med få lokaliteter. Meget enkel å redde Kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Arten har hatt større utbredelse i Indre Oslofjord. Kjente lokaliteter som ikke har forsvunnet har hatt større bestander. Noen av lokalitetene er imidlertid helt eller delvis nedbygget, og dessuten synes arten lett å gå ut pga. gjengroing.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20080-
20075000NN
20065000NN
20055000NN
20040-

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

10. Ansvarlig

Stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står fortsatt for gjennomføring av «Overvåkning av lodnefiol».

Prosjektleder: Tore Berg.

På registrering:
2008: Ikke registrert.
2007: Tore Berg.
2006: Tore Berg.
2005: Tore Berg.
2004: Tore Berg.

11. Referanser

  • Artsdatabanken. Norsk Rødliste 2006.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.

Til toppen av siden


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv