Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Ertevikke

Ertevikke

Latinsk navn: Vicia pisiformis

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Europa: Kontinentet, men ikke langs Atlanterhavskysten. Kun i Sverige og Norge i Norden.

Økologi: Solåpen områder i steinrik mold i løvskog. Klatrer i busker og ungtrær. Vokser i kulturbetinget natur. I det gamle bondesamfunnet var dette antagelig høstingsskog og områder som uregelmessig ble beitet. I dag overlever den hovedsakelig i kraftgater under høyspentledninger.

Lokaliteter: Oslo: Bekkelaget og Nordstrand i 1989. Status: Ukjent.
Akershus: Asker. Status: Tilstedeværende.
Bærum. Status: Ukjent.
Frogn: Håøya? og Søndre Hallangen.
Nesodden. Status: Tilstedeværende.
Oppegård. Status: Ukjent.
Øvrig i landet: Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Trussel: Gjengroing og arealbruk.

Overvåkning: Ja. Kun i Oslo og Røyken kommune. Utføres av Norsk Naturarv.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer ved skjøtsel, gjenoppbygging og rehabilitering av arten og overvåkning.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen utover at frø ble innsamlet til Norsk Naturarvs frøbankprosjekt i 2004.

Kommentar: Norge har verdens nordligste bestand. I motsetning til dens forekomster på Kontinentet, hvor den er en utpreget innlandsart, er den kysttilknyttet i Norge.

Referanser:
Den virtuella floran
Gyldendals Store Nordiske Flora: 250
Klaus Høilands opplysninger.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv