Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Kalktørreng, Nakholmen
Skjøtselstiltak

Kalktørreng, Nakholmen

Nakholmen er preget av tidligere beiting og slått. Strandsonen er åpen og med tre store enger. Oslos største bestand med drakehode, norsk ansvarsart, står på Nakholmen. Norsk Naturarv har gitt Nakholmen tredje høyeste prioritet for stiftelsens vedlikehold og restaurering av truete naturtyper på øyene i Oslofjorden.


Geologisk kart over Nakholmen. Tegnet av W. C. Brøgger i 1884.

Kambrosilur. Nakholmen. Oslo
Nakholmen i Oslofjorden. Kalktørrengene ligger over nivået der bølgene vasker beget rent.

Geologi: Kambrosilursk bergart; fra ordovicium.
Naturtyper: Kalktørrenger og rikfukteng.
Planter: 247 dokumenterte arter.
Rødlistearter: Ingen påviste. Mangelfulle entomologiske (insekter) undersøkelser. Området er høyest sannsynlig et svært viktig insektsområde med mange rødlistearter.
Ansvarsarter: Ingen påviste.
Verdi: Vurdert som meget verneverdig/regional verdi av Bjureke (2002).
Trussel: Gjengroing.
Restaurert: Fem mål.
Restaurering begynner: 2006.
Kommune: Oslo.
Lengde- og breddegrader for restaurert område: 59° 52' 15.55'' N og 10° 41' 48. 96'' Ø.
Nakholmen på Google Earth.

Lenker Nakholmen


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv