Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Kategorier for ulike truete arter

Kategorier for ulike truete arter

Forklaring på rødlisteartenes ulike kategorier.

Rødlistekategorier fra 2006.

CR (Kritisk truet)

EN (Sterkt truet)

VU (Sårbar)

NT (Nær truet)

Rødlistekategorier fra 1999 til 2006

Utryddet Ex (Extinct)

Arter som er utryddet som reproduserende i landet. Det vil vanligvis omfatte arter som er forsvunnet for mer enn 50 år siden.

Direkte truet E (Endangered)

Arter som er direkte truet og som står i fare for å dø ut i nærmeste framtid dersom de negative faktorene fortsetter å virke.

Sårbar V (Vulnerable)

Sårbare arter med sterk tilbakegang, som kan gå over i gruppen direkte truet dersom de negative faktorene fortsetter å virke.

Sjelden R (Rare)

Sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som likevel er i en utsatt situasjon pga. liten bestand eller med spredt og sparsom utbredelse..

Hensynskrevende DC (Decline, care demanding species)

Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategoriene E, V eller R, men som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak.

Bør overvåkes DM (Declining, minitor species)

Kategorien bør overvåkes omfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnes som truet. For disse artene er det grunn til overvåkning av situasjonen.

Utilstrekkelig kjent K

Til denne kategorien regnes arter som muligens tilhører en av de ovennevnte kategoriene, men mangel på kunnskap gjør at vi ikke kan sette dem i noen konkret kategori. Her kan det derfor forekomme arter som egentlig ikke hører hjemme i noen av trusselkategoriene, og som med tida vil falle ut av lista. Kategorien bygger således på "føre var" prinsippet.

Ikke truet NT

Stabil livskraftig bestand.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv