Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Knottblom

Knottblom

Latinsk navn: Microstylis monophyllos.

Rødlistestatus: Direkte truet.

Utbredelse: Fennoskandia, Baltikum, Øst-Europa og Russland.
Økologi: Rikmyrer.

Lokaliteter:
Oslo: Karusputten. Siste registreringsår: 1989. Status: Tilstede.
Oslo: Holebekken. 2003. Status: Tilsted.
Oslo: Lustjern. 2004. Status: Tilsted.
Buskerud.

Vernestatus: Fredet. Washingtonkonvensjonens liste II.
Nesøytjern, Karusputten og Holebekken er fredet som naturreservat. Resten har intet vern.

Trussel: Grøfting og gjengroing.

Overvåkning: Ja. Kun i Oslo kommune. Utføres av Norsk Naturarv.
Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten og gjeninnføring i deres naturlige habitat, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Kommentar: Tidligere leveområder:
Akershus:
Asker: Holmen; Nesøya, Nesøytjern. Lett efter i 1978. Status: Utgått.
Asker: Holmen, myrlendt dalføre mellom Ravnsborg og Torstad. Status: Utgått.
Bærum: Jar; Lysakertjern. 1965. Status: Utgått. Bærum: Jar; Tjernsrudtjern. Status: Utgått. Bærum: Haslum, myr S for Fleskum. 1980. Status: Utgått. Bærum: Ramsåsen-Ringåsen. Status: Utgått.

Referanser:
Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
Høiland, K. 1988: Forvaltningsplan for truete plantearter i Oslo og Akershus fylker: 37-45.
Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv