Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Isop

Isop

Latinsk navn: Hyssopus officinalis.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Europa. Økologi: Stundom naturalisert på kambrosilurberggrunn og på grusmark. Stundom forvillet fra haver, i veikanter, veikanter og brakkmark.

Lokaliteter: Oslo: Store Herbern. Buskerud og Hedmark. Antall lokaliteter: 2 eller 3. En mulig i Oslo.

Trussel: Endringer i kulturlandskapet.

Nødvendige tiltak: Forvaltning i form av frøinnsamling og nyetableringer i urtehager, parker og på gårder med frittgående husdyr samt overvåkning, gjeninnføring og skjøtsel. Befaring av gamle levesteder og registrering av mulig utbredelse.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak:
Ingen tiltak ovenfor de ville forekomstene. Bestanden på Hedmark er ivaretatt av Hedmarksmuseet og Domkirkeodden og dyrkes i museets urtehage. Frø fra isopbestanden Hole kommune i Buskerud inngår i Norsk Naturarvs frøbank. Rundt 30 frø innsamlet i 2004. Isio vil bli dyrket i stiftelsens urtehage i 2005.
Historikk:

Kommentar: Krydder- og medisinplante med opphav i klostervesenet.

Tidliger voksesteder:
Oslo:
Abbedienga. Siste registreringsår 1891. Status: Sannsynligvis utgått. Oslo: Blytts gate. Siste registreringsår 1987. Status: Utgått.
Ekeberg. Karlsborg. Siste registreringsår 1927. Status: Innplantet, sannsynligvis utgått.
Kongsveien. Siste registreringsår 1920. Status: Innplantet, sannsynligvis utgått.
Gamle Aker kirke. Siste registreringsår 1894. Status: Ukjent, men sannsynligvis utgått.
Mellomtøyen. Siste registreringsår 1861. Status: Sannsynligvis utgått.
Sinsen. Siste registreringsår 1800-tallet. Status: Sannsynligvis utgått.
Vækkerø. Siste registreringsår 1908. Status: Sannsynligvis utgått.
Pilestredet. Siste registreringsår 1878. Status: Utgått.
Akershus:
Asker: Bjørkøya. Siste registreringsår 1946. Status: Ukjent.
Nes: Seterstøa. Siste registreringsår 1991. Status: Sannsynligvis god, trolig forvillet fra hage.
Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Referanser:
  • Bjureke, K. 2002: Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord, Nesodden - og Oslo kommune. Rapport nr.: 1/2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 42.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Høiland, K. 1995: Truete kulturbetingete planter i Norge 2. Gårdstun: 19.
  • Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv