Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Bleikfiol

Bleikfiol

Latinsk navn: Viola persicifolia.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Europa.

Økologi: Fuktig, kalkrik grus- og torvjord. Elve- og sjøstrender, myrenger.

Lokaliteter:
Oslo.
Akershus: Skedsmo, Fett og Ullensaker.
Øvrig i landet: Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud.

Antall lokaliteter: Ukjent.

Trussel: Gjengroing og utbygginger.

Nødvendige tiltak: Forvaltning i form av frøinnsamling og nyetableringer i urtehager, parker og på gårder med frittgående husdyr samt overvåkning, gjeninnføring og skjøtsel. Befaring av gamle levesteder og registrering av mulig utbredelse.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Kommentar: I tilbakegang.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Gyldendals Store Nordiske Flora: 293.
  • Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv