Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Blodrød høstlibelle

Blodrød høstlibelle

Latinsk navn: Sympetrum sanguineum.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Europa. Økologi: Eutrofe og vegatasjonsrike dammer, tjern og innsjøer, helst med vekslende vannstand og delvis tørrlagt bredde i løpet av sensommeren.

Lokaliteter:
Oslo: Bogstadvannet. Siste registreringsår 1982.
Akershus:
Fet: Notdreøyer; Monsrudvika. Siste registreringsår 1983.
Ski: Nærevatn. Siste registreringsår 1983
Ski: Midtsjøvatn. Siste registreringsår 1983.
Ski: Bergsengkulp. Siste registreringsår 1983.
Ski: Langen. Siste registreringsår 1984.
Østfold.

Antall lokaliteter: Funnet ved 9 av landets 183 lokaliteter.

Trussel: Planering og gjengroing av vegetasjonsrike dammer.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Olsvik, H., Kvifte, G. & Dolmen, D. 1990: Utbredelse og vernestatus for øyenstikkere på Sør- og Østlandet, med hovedvekt på forsurings- og jordbruksområdene: 45 og 56.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv