Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Grå engvikler

Grå engvikler

Latinsk navn: Pelochrista caecimaculana.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Vest-Europa, europeisk Russland, Kaukasus, Kazakhstan, Lille-Asia, Sibir og Mongolia; Danmark og sydlige Fennoskandia; i Sverige spredte funn nord til Uppland.

Økologi: Tørrenger og veikanter, gjerne på kalkrike, sydvendte berg; i Norge er arten kun kjent fra kalktørrenger og kalkberg på øyer i Oslofjorden.

Næringsplante: Svertknoppurt, men også vanlig knoppurt.

Lokaliteter:
Oslo:
Malmøya. Siste registreringsår 1990.
Akershus:
Aker: Brønnøya. Siste registreringsår 1980.
Bærum: Ostøya. Siste registreringsår 1983.
Vestfold.

Antall lokaliteter: 4. Oslo Èn.

Trussel: Tråkk, slitasje, utbygging, camping, badegjester og giftdeponering.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 48.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv