Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Stor markmalurtsekkemøll

Stor markmalurtsekkemøll

Latinsk navn: Coleophora directella.

Rødlistestatus: Sårbar. Utbredelse: Nord- og Mellom-Europa, samt Frankrike og forhenværende Jugoslavia.

Økologi: Lokalt forekommende på kystnære lokaliteter med grus og klippegrunn med sparsom vegetasjon der næringsplanten vokser; det virker som om arten ikke finnes på tilsvarende innlandslokaliteter.

Næringsplante: Markmalurt.

Lokaliteter:
Oslo:
Hovedøya og Gressholmen. Siste registreringsår 1988.
Akershus:
Bærum: Ostøya. Siste registreringsår 1989.
Nesodden: Spro. Siste registreringsår 1988.
Østfold og Vestfold.

Trussel: Utbygging (f.eks. golfbaner) og slitasje (f.eks. tråkk og camping) og annen ødeleggelse av kystnære tørrbakker og tørrenger.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: På Hovedøya holdes kulturlandskapet i hevd ved slått og beiting. I 2004 begynte restaurering av tidligere enger nå gjengrodd av trær. På denne måten rehabiliteres og gjenopprettes ødelagte økosystemer. Dette er tiltak som kan gjennoppbygge og rehabilitere arten. Tiltakshaver er Oslo kommune ved Friluftsetaten og Byantikvaren.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 32.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv