Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Hjorterotflatmøll

Hjorterotflatmøll

Latinsk navn: Agonopterix quadripunctata.

Rødlistestatus: Sårbar. Utbredelse: Flekkvis i Nord- og Øst-Europa medregnet de nordvestlige deler av europeisk Russland; i Sverige kun Øland, Gotland og Uppland, Syd-Finland, ikke Danmark.

Økologi: Kalktørrenger.

Næringsplante: Hovedsakelig hjorterot, men også klekket fra slirekjeks.

Lokaliteter:
Oslo: Bygdøy. Siste registreringsår 1926.
Oslo: Malmøya. Siste registreringsår 1990. Akershus:
Asker: Brønnøya. Siste registreringsår 1980.
Bærum: Ostøya. Siste registreringsår 1984. Antall lokaliteter: 3.
Oslo én.

Trussel: Tråkk, slitasje og utbygging.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten og gjeninnføring i deres naturlige habitat, overvåkning og skjøtsel.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Kommentar: Utbredelsen følger lakrismjeltblåvinge og den norske forekomsten er isolert.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 23.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv