Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Elvemusling

Elvemusling

Latinsk navn: Margaritifera margaritifera.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Nordlige halvkule: Østlige Nord-Amerika, Eurasia og Nord-Europa.

Økologi: Stillerennende næringsfattige elver i lavlandet. Lokaliteter: Alle landets fylker.

Antall lokaliteter: Omkring 340-350, men muslingen har forsvunnet fra flere av dem. Oslo to elver.

Trussel: Efterstrebelse, forurensning, erosjon fra land- og skogbruksområder, bekkelukking, drenering av myrer og utmark, og flere årsaker.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten og gjeninnføring i deres naturlige habitat og overvåkning.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Kommentar: Elvemuslingen kan bli 150 år gammel og ble i eldre tider benyttet til perlefiske. En musling filtrerer 50 liter vann i døgnet. Arten har vært i kraftig tilbakegang over hele landet siden 1900-tallet. Bestanden er trolig minsket med 95% i Mellom-Europa.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv