Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Skjøtselstiltak >  Fukteng, Gørjehøgda, Nordmarka
Skjøtselstiltak

Fukteng, Gørjehøgda, Nordmarka

Nordmarka er interessant fordi dette er eneste naturlige levestedet til den ville utgaven av planten krypjonsokkoll. Området er tidligere beitet i tilknytning til seterdrift. Beiting hold skogbunnen lysåpen og tråkk fra dyrene åpnet jorden slik at plantens utløpere kunne sette rot.


Et av levested til krypjonsokkoll. Solrik fukteng i li som holdes åpen av elg.

Naturtype: Gransumpskog.
Beskrivelse: Fuktig skogbunn i halvskygge.
Tilstand: Delvis gjengroing.
Trussel: Gjengroing, men i svak grad.
Restaurert: 0,5 mål.
Restaurering påbegynt: 2005.
Rødlistearter: Krypjonsokkoll.
Omgivelser: Kulturlandskap; kalktørreng og rikfukteng.
Geologi: Granitt.
Kommune: Oslo.
Lengde- og breddegrader for restaurert område: 60° 04' 14.24'' N og 10° 46' 24. 67'' Ø.
Levested for krypjonsokkoll i Norge (Nordmarka) på Google Earth.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv