Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Mål > Skjøtselstiltak >  Bleikøydammen

Bleikøydammen

I 2005 begynte Norsk Naturarv å restaurere en gytedam for liten salamander på Bleikøya i Oslofjorden. Under arbeidet fremkom det at også stor salamander finnes i dammen.


Gårdsdam på Bleikøya 17.09.2007.

Naturtype: Gårdsdam på tun.
Beskrivelse: Rund dam med radius på 6 m og 2 m dyp.
GPS-koordinater: 0547531 66400465. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).

Tilstand:

2016: Klart vann. Algematte fraværende. Dammen er i god forfatning. Yngel eller voksne individer ble ikke iakttatt.

2015: Tynn algematte, ca. 2 cm. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn hele sommeren. Dammen er i god forfatning.
2013-14: Tett algematte, ca. 5 cm. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn hele sommeren. Dammen er i dårlig forfatning.
2011: Fri for blader og løv. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn hele sommeren. Dammen er friskemeldt.
2010: Fri for blader og løv. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn hele sommeren. Vannet er lysebrunt, hydrogensulfidlukten er fraværende, men flytende algematter dekker rundt 10% av overflaten.
2009: Fri for blader og løv. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn om våren. Tørker ikke ut om sommeren. Vannet er lysebrunt, hydrogensulfidlukten er fraværende, men flytende algematter dekker rundt 10% av overflaten.
2008: Fri for blader og løv. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn om våren. Tørker ikke ut om sommeren. Vannet er lysebrunt, hydrogensulfidlukten er fraværende, men flytende algematter dekker rundt 40% av overflaten.
2007: Fri for blader og løv. Vanndybde, ca. 200 cm til bunn om våren. Tørker ikke ut på sommeren. Vannet er lysebrunt, hydrogensulfidlukten er fraværende, men flytende algematter dekker rundt 60% av overflaten.
2006: Halvveis gjenfylt med løv og kvister. Lav vanndybde, ca 40-150 cm til bunn om våren. Tørket ut på sommeren. Vannet er lysebrunt og har svak hydrogensulfidlukt.
2005: Nesten gjenfylt med løv og kvister. Lav vanndybde, ca 40 cm til bunn om våren. Tørker ikke ut om sommeren. Vannet er lysebrunt og har sterk hydrogensulfidlukt.
Trussel: Ingen.
Tidligere trussel: Opphoping av blader og kvister som drysser ned i dammen. Dammen er i ferd med å forsumpes.
Vedlikehold:
2013: Fjerning av algematte på overflaten. 4 timer.
2009: Oppslag fra felte trær klippes ned og fjernes. 1 time.
2008: Oppslag fra felte trær klippes ned og fjernes. 2 timer.
2007: Oppslag fra felte trær klippes ned og fjernes. 2 timer.
Restaurering:
2006: Avsluttes. Siste halvdel av dammen ble rensket opp, 12 m². Tørke gjorde det mulig å rake hele bunnen på 24 m². Alle trærne rundt dammen ble felt. 10 dagsverk.
2005: Påbegynt. Halve dammen, østre del, ble rensket opp, 12 m². 4 dagsverk.
Rødlistearter: Stor salamander og liten salamander. Dyrene ble kun observert i dammen da de voksne individene snappet luft, om våre. Vannspeilet ble brutt omtrent 8 ganger i minuttet. I 2007 ble det også dokumentert for første gang stor salamander i dammen.
Omgivelser: Kulturlandskap; kalktørreng og rikfukteng.
Geologi: Kambrosilursk bergart; fra ordovicium.
Kommune: Oslo.
Kommentar: Stiftelsen Norsk Naturarv begynte å restaurere dammen høsten 2005. Dammen ble ferdigrestaurert i 2006.
Dammen inngår i et naturreservat som Norsk Naturarv utfører skjøtsle i for å vedlikeholde et kulturlandskap med kalktørrenger.
Lengde- og breddegrader for restaurert område: 59° 53' 25.33'' N og 10° 44' 34. 08'' Ø.
Bleikøya på Google Earth.


Stor salamander, hunn. Dokumentert av Norske Naturveiledere på Bleikøya 02.09.07.
Foto: Leif Gjerde.


Årets larver av liten salamander i Bleikøydammen. Dokumentert av Norske Naturveiledere 02.09.07. Foto: Leif Gjerde.

Fotografert 02.05.06.
Gårdsdam på Bleikøya 2005 før restaurering.

Tilstand i 2005 før restaurering. Gårdsdammen har sitt opphav i gårdsbruket som forsatt ligger øst på Bleikøya. Rundt 8 piler hadde slått rot ved kanten av dammen rundt 1970. Pilene er nå store trær og dammen fylles årlig opp med blader og kvister som faller ned. Siden den har gått ut av bruk renskes den ikke opp. Dammen er tilnærmet fri for vegetasjon og består for dem neste av gjørme og av blader og grener i alle nedbrytningsstadier. Årsaken til dammen restaureres skuldes at den er levested for liten salamander.


Gårdsdam på Bleikøya 31.08.2007 før vedlikehold.

Lenker Bleikøya


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv