www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dam, lok. 1, ved Hestejordene

Dam, lok. 1, ved Hestejordene

Areal: 25 m² (5x5 m²).
Største dybde: Omlag 30 cm.
Gj.snitt dybde: 20 cm.
Tilstand, dam: Ustabil, men til tider god. Liten og nesten vegetasjonsløs steinblokkdam. Vannet var stinn av padderumpetroll, og to (voksne) småsalamandere ble observert den 20. mai. Dammen tørket helt inn i månedsskiftet mai-juni med massedød av padderumpetroll som følge. I midten av juli var det igjen vann i dammen, men ingen amfibier var til stede. I motsetning til padda, som legger alle sine egg på én gang om våren, legger salamanderen eggene ett for ett ut gjennom forsommeren, og kunne dermed ha søkt tilbake til dammen når vannet kom tilbake. Dette skjedde ikke, trolig varte tørkeperioden for lenge.
Amfibier: Liten salamander og og padde.
Beliggenhet: Solrik til i åpent lende.
Høyde: 150 moh.
GPS-koordinater: 0602485-6647372.
Tilstand, dam: Vannet var svakt surt (pH 6,1), ionefattig (konduktivitet 23 μS/cm), og sterkt brunfarget (200 mg Pt/l).
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Boligstrøk.
Undersøkt: 20.5.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank