www.naturarv.no

Hjem >  Bleikøyas artsmangfold

Bleikøyas artsmangfold

Engene har det største og viktigste artsmangfoldet på Bleikøya. En rekke varmekjære og kalkkrevende planter trives på øyene i Oslofjorden. Spesielt for øyene er knollmjødurt, blodstorkenebb og drakehode. Dette er sjeldne arter ellers i landet, men her utgjør de den viktigste vegetasjonen. I tillegg er det et rikt insektliv knyttet til enger i alminnelighet og til flere av artene spesielt.

Det spesielle med Bleikøya er at den har store områder med forstatt intakte kalktørrenger - en km fra Oslo sentrum. 265 karplantearter er registrert på Bleikøya av landets rundt 2000 arter. Forventet artsantall for insekter er 5000.

Kalktørrenger


Bleikøyas slåtteeng med Oslo sentrum i bakgrunnen. Ferdigrestaurert eng. Foto: Norsk Naturarv.

Planteliv


Kalktørrengen som restaureres har Oslos største bestand med den nasjonalt utrydningstruete planten drakehode med rødlistestatus sårbar. Norge har en av Nord-Europas største bestander med denne planten som er oppført på Bernkonvensjonens liste. Planten er fraværende i det meste av Europa og der den forekommer er den en truet art. Drakehode er forøvrig vertsplante for den sterkt truete arten drakehodeglansbille. Billen er i verden kun påvist i Norge og i Volgadalen i Russland. Å restaurere engene på Bleikøya handler således om å forbedre livsvilkårene til utrydningstruete arter samtidig som Norges forpliktelser ovenfor Bern- og Riokonvensjonen ivaretas. Foto: Norsk Naturarv.


Enger med knollmjødurt er blitt en truet naturtype. På Bleikøya er planten vanlig. Foto: Norsk Naturarv.


Aksveronika, rødlisteart med status sårbar, er en svært vanlig art på Osloøyenes kalktørrenger. 31.8.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 


Gullris. 31.8.2006. Foto: Norsk Naturarv.

 

Dyreliv


Insektlivet er en like viktig side av livet på kalktørrengene som selve plantene. Foto: Norsk Naturarv.

S�rgek�pe
Kalktørrengene har store forekomster med sommerfugler. Sørgekåpe er en av artene som flyr over engene. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank