www.naturarv.no

Hjem >  Restaurering av salamanderdam

Restaurering av salamanderdam

En gytedam for liten salamander på Bleikøya i Oslofjorden er nå fullrestaurert. Oppgaven er et ledd i Norsk Naturarvs arbeid med å styrke Oslo kommunes artsmangfold. Arbeidet begynte i 2005 og ble avluttet i 2006.


Dammen før restaurering. 11.09.06.


Dammen etter restaurering. 22.09.06.

Dammen en restaurert slik den fremsto før den grodde igjen. Bunn er fullstendig rensket opp for løv og kvister. En tørr og varm sommer førte til at dammen tørket helt ut. Vannstanden lå to m under nivået om våren. Dette gjorde det lett å rake bunnen. Alle trærene rundt ble felt.


Liten salamander, hann.

Dammen er Bleikøyas eneste kjente yngledam for liten salamander. Den har sin opprinnelse som vannkilde til øyas bruk. Dagens beboere kan fortelle at det fantes salamadere i dammen allerede på 30-tallet. Den gangen dammen ble holdt i hevd fantes det ingen trær og den ble rensket opp årlig.


Dammen under restaurering 12.09.06.

Dammen gikk ut av bruk for flere tiår siden hvilket har medført påfølgende gjengroing og fravær av opprensking. Inntil høsten 2006 var området rundt dammen utviklet seg til en lund med påfølgende dryss av kvister og løv ned i dammen. Dette resulterte i at dammen var i ferd med å kveles av organisk materiale samt at det utviklet seg hydrogensulfider i vannet grunnet foråtnelse.Dammen under restaurering 12.09.06.

Les mer om restaureringen av dammen.

Oversikt over amfibiedammer overvåket av Norsk Naturarv.


dot


blank